Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

By on 13 mars, 2018
Arkivbild

Nu släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017, i rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.

IQs Alkoholindex är en årligt återkommande undersökning* om attityden till alkohol i Sverige med betoning på berusningsdrickande. IQ:s Alkoholindex 2017 bygger på svaren från en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland 2056 personer, 16 år och äldre.

Det vi kan konstatera är att vi blir allt mer tillåtande i vår syn på berusningsdrickande i Sverige. Att vi exponeras för alkohol i fler sammanhang i kombination med att alkohol är mer tillgängligt idag tror jag är en bidragande orsak till detta och jag är orolig för att detta på sikt kan leda till en ökad alkoholkonsumtion. En ökad alkoholkonsumtion innebär inte bara en rad negativa konsekvenser för den enskilda individen utan även för samhället i stort, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Trendbrott bland unga?
Både Alkoholindex 2015 och 2016 visade en förflyttning i den yngsta ålderskategorin (16-24 år) mot en mer återhållsam attityd till berusningsdrickande. I IQ:s Alkoholindex 2017 har denna utveckling stannat av och går istället i motsatt riktning. Attityden till berusningsdrickande bland personer mellan 16-24 år är mest tillåtande av alla åldersgrupper (förutom 25-34-åringar) i årets Alkoholindex.

– Att vi i årets Alkoholindex ser en förändring bland unga vuxna mot en mer tillåtande syn på alkohol är oroväckande. Unga vuxna översköljs av positiva budskap kopplat till alkohol i sin vardag, inte minst via sociala medier, och därför är det förebyggande arbetet riktat mot denna grupp väldigt viktigt, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Gruppen tillåtande ökar och gruppen återhållsamma minskar
Utifrån de svar som samlas in via undersökningen i Alkoholindex skapas tre attitydgrupper: Tillåtande, Måttfull och Återhållsam. En trend under de senaste åren är att andelen måttfulla ligger i princip oförändrad medan gruppen tillåtande ökar och gruppen återhållsamma minskar.

Män mest tillåtande, störst förändring bland män 16-29 år
Män har fortfarande en betydligt mer tillåtande syn på alkohol än kvinnor. Män i åldersgruppen 16-29 år samt kvinnor i åldersgruppen 30-44 år står för de största förändringarna mot en mer tillåtande attityd till berusningsdrickande i årets Alkoholindex jämfört med föregående år.

Mer återhållsam syn på vardagsdrickande
Attityderna till vardagsdrickande har totalt sett blivit något mer återhållsam jämfört med föregående års undersökning. I de yngre ålderskategorierna har attityden till vardagsdrickande blivit mer tillåtande medan de äldre ålderskategorierna går i en mer återhållsam riktning.

Regionalt
Örebronyheter

*Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av IQ bland 2056 personer, 16 år och äldre, via en slumpvis rekryterad webbpanel.

You must be logged in to post a comment Login