Framtidens stadsdel i Lindesberg börjar ta form

By on 24 oktober, 2022
Bild: LindeKultur

Framtidens stadsdel (Hagaberg) i Lindesberg börjar ta form, ett förslag till detaljplan för stadsdelen är ute för samråd (24 oktober-18 november) – och på torsdag 27 oktober kl 17-19 hålls öppet samrådsmöte i Falab/Libos lokal på gula gården i Hagaberg.

Då finns möjlighet att få information om detaljplanen liksom att ställa frågor.

Kommunala bolagen Fastigheter i Lindesberg AB (Falab) och Lindebergsbostäder AB (Libo) startade under 2020 en omfattande utvecklingsprocess för Hagabergsområdet under namnet Framtidens stadsdel i Lindesberg,

Utvecklingsprocessen har nu kommit fram till stadiet där en ny detaljplan för området ska tas fram, detaljplanen tas fram av stadsbyggnadskontoret på Samhällsbyggnad Bergslagen.

I detaljplane-processen har man nu kommit till det första tillfället, samrådet, där planförslaget ställs ut och myndigheter och allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Illustrationer ur förslag till Framtidens stadsdel i Lindesberg.

Trygg miljö i hemmet, skolan och på fritiden

Detaljplanen är den första etappen av den fysiska förnyelsen inom Libos fastigheter norr om Björkhagaskolan och möjliggör de fysiska förändringar som pekas ut i struktur- och färdplanen för Framtidens stadsdel. De fysiska förändringarna ska bidra till visionen genom att möjliggöra för:

 • Trygg miljö för barn och unga i hemmet, skolan och på fritiden;
  .
 • Platser inomhus och utomhus för lek och aktivitet, vila och gemenskap, hälsa och rörelse;
  .
 • Platser och lokaler för samhällsfunktioner och föreningsverksamhet;
  .
 • Långsiktigt god markhushållning;
  .
 • Lokaler för företagande och utbildning.

Förslaget innebär rivning av sex flerbostadshus och uppförande av nya flerbostadshus (varav några höghus), rad- eller kedjehus samt möjlighet till verksamhetslokaler. Jämfört med ursprunget ökar antalet bostäder i planområdet med cirka 100 lägenheter. Antalet kan variera beroende på lägenhetsstorlekar i den nya bebyggelsen och hur stora delar av bebyggelsen som kommer att nyttjas för verksamheter inom planområdet.

Illustration ur förslag till Framtidens stadsdel i Lindesberg.

Konsekvenser för kulturmiljön

Planförslaget innebär att sex flerbostadshus rivs, fyra på ”blå gården” och två på ”gula gården”. Bebyggelsens kulturmiljövärden har analyserats i en kulturmiljöanalys. Bebyggelsen berättar om rekordårens utbyggnad och stadsplanering med sin tidstypiska planstruktur och grönstruktur. Husen har tidstypiska arkitektoniska uttryck.

Framtidens stadsdel i Lindesberg – Hagaberg efter en förnyelse. Illustration ur förslag till Framtidens stadsdel i Lindesberg.

Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login