Full gas framåt med fossilfritt i tanken

By on 23 mars, 2020
Arkiv bild.

I tider som dessa, med coronaviruset som påverkar länder världen över och sätter hela samhällen ur spel, är arbetet med omställningen till fossilfria transporter om möjligt ännu viktigare än tidigare. En ökad energisäkerhet och krisberedskap är A och O för att kunna hantera även framtida kriser och svåra tider. I torsdags godkändes den sista pusselbiten i projektet Fossilfritt 2030, och nära 50 miljoner kronor har avsatts för insatser i sex län. Arbetet för en fossilfri fordonsflotta kan nu ta ordentlig fart.

Med mycket goda resultat i bagaget gasar nu projektet Fossilfritt 2030 vidare i utökad skala. Ytterligare tre län ansluter sig vilket innebär att sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen växlar upp arbetet och går före i omställningen till fossilfria transporter.

– Det tidigare projektet Fossilfritt 2030 har varit framgångsrikt och utgjorts av kommun- och länsöverskridande samverkan i kombination med skräddarsytt stöd till deltagarna. Nu tar vi nästa steg och utökar projektet. Med dubbelt så många län och deltagare kan vi åstadkomma ännu mer, berättar Björn Isaksson, projektledare BioDriv Öst.

Åren 2017 till 2019 var mycket framgångsrika för de då deltagande länen i Fossilfritt 2030; Västmanland, Södermanland och Uppsala. En årlig koldioxidminskning på cirka 10 000 ton och uppförande av eller planer på 300 laddplatser, 6 gastankställen, 5 HVO-tankställen och en gasbussdepå – resultaten talar sitt tydliga språk och nu ansluter sig ytterligare tre län till projektet; Stockholms, Örebro och Östergötlands län. Det regionala strukturfondspartnerskapet i östra Mellansverige godkände insatsen i slutet av 2019 och i torsdags godkände partnerskapet i Stockholms län det sista delprojektet, vilket innebär att arbetet nu kan ta fart ordentligt.

Fossilfritt 2030 blir en storregional kraftsamling som syftar till att på bred front växla upp pågående arbete och initiera nya åtgärder som leder till en snabbare omställning till fossilfria transporter. Sex länsstyrelser, fem regioner och ett fyrtiotal kommuner kommer nu att samverka för transportsektorns omställning till fossilfritt i tre år framöver. Projektet har bland annat en viktig roll att fylla i arbetet med att underlätta utbyggnaden av det behov av laddplatser och tankställen som identifierats i länsstyrelsernas regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel som tagits fram på uppdrag av regeringen under 2018-2019.

– Vi tror på en framgångsrik omställning till förnybara drivmedel och vårt jobb är att underlätta vägen dit. Genom samverkan uppnår vi en snabbare och mer kostnadseffektiv omställning. I dessa tider är det även aktuellt att uppmärksamma de synergieffekter som finns mellan en stärkt krisberedskap och en omställning till förnybara drivmedel, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd för den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst som är projektägare.

Eftersom många offentliga aktörer står inför samma utmaning finns stora möjligheter att samverka i omställningsarbetet. Genom att lära av varandra, dela lösningar och samordna upphandlingskrav bidrar en storregional samverkan till en högre takt i omställningen till fossilfria transporter. Det leder även till en högre kostnadseffektivitet i arbetet med att nå uppsatta klimatmål. Ju fler kommuner och regioner som jobbar på liknande sätt och ställer likartade upphandlingskrav, desto bättre blir förutsättningarna för näringslivet att investera i ny fordonsteknik och infrastruktur för tankning och laddning, samt att öka produktionen av förnybara drivmedel.

Idag står transportsektorn för en tredjedel av växthusgasutsläppen och är därmed en av de största utmaningarna för att miljö- och klimatmålen ska nås. För att nå riksdagens mål om 70 procents minskade växthusgasutsläpp till år 2030 behöver fordon och drivmedel ställas om från fossilt till förnybart och mer hållbara beteenden och resmönster måste anammas, vilket projektet fortsatt arbetar för.

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Källa: BioDriv Öst

You must be logged in to post a comment Login