Fysisk aktivetet hjälper mot depression och ångest

By on 7 april, 2017

Svenska Läkaresällskapet anser att Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av depression och ångestsyndrom ska kompletteras med information om fysisk aktivi­tet som behandlingsmetod vid depression och ångesttillstånd.

– Vi är förvånade över att Socialstyrelsen i sin senaste rapport om behandlingsmetoder vid depression och ångestsyndrom, som just varit ute på remiss, inte alls nämner den goda effekten av fysisk aktivitet som behandling vid dessa sjukdomar, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande. 

Socialstyrelsen har genom Levnadsvaneprojektet, som genomförs sedan 2011 i samarbete med Svenska Läkaresällskapet, sammanställt tillgänglig vetenskaplig evidens för att fysisk aktivitet har effekt vid lindrig till måttlig depression. Vidare finns i FYSS ett omfattande underlag samlat, och även i Socialstyrelsens kunskapsunderlag på sidorna 132-135, text om fysisk aktivitet som behandling vid depression. Trots det nämns inte något om detta i de nya behandlingsriktlinjerna mot depression och ångestsyndrom.

Det är mycket viktigt att Socialstyrelsens i sina nya riktlinjer inkluderar de evidensbaserade fördelar som finns med fysisk aktivitet, säger Eva Zeisig, vice ordförande i Sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin samt delprojektledare i Levnadsvaneprojektet. Vi vet att inte alla patienter med depression eller ångest träffar hälso- och sjukvårdspersonal och därmed inte får sin diagnos säkerställd, fortsätter hon. Det innebär att många som lider av dessa sjukdomar inte får någon eller tillräck­lig medicinsk behandling och det gör det ännu viktigare att i Socialstyrelsens nya behandlingsriktlinjer föra ut kunskapen om nyttan av fysisk aktivitet vid sjukdom.

Socialstyrelsen saknar i sin senaste rapport flera betydelsefulla nytillkomna översiktsstudier och nämner bara sex vetenskapliga referenser. En systematisk genomgång av litteraturen visar att fysisk aktivitet vid ångestsyndrom har en likartad effekt som andra vanliga behandlingsmetoder inklusive läkemedel och KBT, samt att fysisk aktivitet har bättre effekt än placebo och väntelista (Stonerock et al. 2015, ”Exercise as Treatment for Anxiety: Systematic Review and Analysis.” Ann Behav Med 49:542-56.)

Betydelsen av fysisk aktivetet som en effektiv behandling vid depression och i viss mån vid ångesttillstånd presenteras även i depressionskapitlet i den nyligen reviderade FYSS-katalogen (Fysisk aktivitet som sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2015 & 2017, www.fyss.se).

Flera evidensbaserade översiktsstudier som tagits fram de senaste åren visar att det finns vetenskaplig evidens för att enbart fysisk aktivitet har likartad behandlingseffekt som samtalsterapi eller läkemedel för att reducera symtom vid lindrig till måttlig depression.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login