Gör det lättare att vräka kriminella lokalhyresgäster

By on 1 november, 2021
Arkivbild

På Socialdemokraternas partikongress i veckan som kommer ska förslag om att göra det enklare att vräka kriminella bostadshyresgäster diskuteras. Men i debatten glöms bort att en stor del av den organiserade ofta äger rum i hyrda lokaler.

Här är det mycket svårt att bli av med kriminell verksamhet. Det måste bli ett stopp på att utnyttja fastigheter och affärslokaler för avancerade brottsupplägg utan att fastighetsägaren har möjlighet att bli av med lokalhyresgästen. Det måste bli lättare att säga upp brottsliga lokalhyresgäster. Man föreslår fyra konkreta åtgärder.

Man vet att ett lokalhyreskontrakt blivit mer attraktivt för organiserad brottslighet. Skälet är att ett lokalhyreskontrakt är en viktig förutsättning för penningtvätt. Den andra är ett registrerat aktiebolag.

Det ger nämligen sken av en seriös och laglig verksamhet. Med de två förutsättningarna på plats kan lokalen användas för penningtvätt, människohandel och svartarbete men även terrorförberedelse samt förvaring av vapen och narkotika.

Fastighetsägare som försöker ingripa mot penningtvätt eller annan brottslighet i lokaler befinner sig närmast i en rättslös situation. Har kriminella en gång etablerat sig är de mycket svåra att bli av med på grund av en föråldrad lokalhyreslagstiftning.

Dessutom kan en fastighetsägare dömas till straffrättsligt medansvar för koppleri eller förberedelse till terrorbrott. Här måste lagen i konsekvensens namn också ge fastighetsägaren möjligheter att omedelbart avsluta hyresförhållandet om fastighetsägaren misstänker att denna typ av brott förekommer i lokaler som hyrs ut.

Utvecklingen måste brytas. Fastighetsägarna föreslår följande för att skapa en tryggare lokaluthyrning.

1. Gör det enklare att vräka kriminella lokalhyresgäster

Att starta en rättslig process för att få en lokalhyresgäst uppsagd är riskabelt och inte sällan uppstår hotfulla situationer. För en liten fastighetsägare eller en bostadsrättsförening är det extra obehagligt om man själv bor i fastigheten med sin familj. Dessutom är en uppsägningsprocess är förenad med svår bevisproblematik, betydande ombudskostnader och risk för skadestånd i mångmiljonklassen om man gör fel i den snåriga lokalhyresjuridiken.

2. Hyreslagen behöver skärpas och anpassas till verkligheten

Hyreslagen behöver se över och anpassas till dagens situation med kriminella nätverk och brottslingar med stor ekonomisk förmåga och våldskapital. Lagen måste backa upp fastighetsägare som tar kampen mot brottsligheten och bidrar till ökad trygghet i samhället.

3. All brottslighet behöver omfattas

Hyreslagen ställer orimliga krav på fastighetsägare. Till exempel är det svårt att bevisa att lokalen ”helt eller till väsentlig del” används för brottslig verksamhet. Dessutom krävs att det ska vara fråga om ”näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig”. I praktiken innebär det att fastighetsägaren måste bevisa att det handlar om organiserad brottslighet av affärsliknande karaktär. Något som får till följd att till exempel vapen, narkotika, terror och andra grova brott riskerar falla utanför tillämpningsområdet. All brottslighet borde inkluderas.

4. Sänk beviströsklarna

Beviskraven är alltför höga. För att fastighetsägare överhuvudtaget ska våga starta en uppsägningsprocess så måste det finnas en reell möjlighet att nå framgång i processen. Brottslig verksamhet är till sin natur ljusskygg och ytterst svår att bevisa. Idag är utsikterna att vinna en process små medan riskerna för hot, repressalier och skadeståndsanspråk är stora. Denna obalans behöver brytas.

Sverige
Örebronyheter

Källa Fastighetsägarna

You must be logged in to post a comment Login