Hälften av läkarna i Region Örebro hinner inte med sitt jobb

By on 30 januari, 2023
Arkivbild

Läkarna i Region Örebro hinner inte med sina arbetsuppgifter inom ramen för sin normala arbetstid. Många läkare saknar också möjlighet att ta rast och får sällan den återhämtning de behöver mellan arbetspassen. Det visar en ny rapport från Sveriges läkarförbund.

– Den här undersökningen bekräftar vad vi från fackligt håll sett under en längre tid. I Region Örebro har Läkarföreningen, i flera år, haft övertidsfrågan som en av de viktigaste frågorna i våra samtal med arbetsgivaren. Vi ser arbetsgivarens oförmåga att följa Arbetstidslagen för våra medlemmar som ett av de största arbetsmiljöproblemen för läkare. Endast vårdplatsfrågan är större, men även den har bäring på övertidsarbete. Riskerna för sjukskrivning ökar markant när det inte finns tid för raster och återhämtning eftersom den arbetade tiden allt mer präglas av stress, där etisk stress kommit att stå för en betydande andel, säger Lars Edling, ordförande i Örebro läns läkarförening.

Läkarförbundets enkät har besvarats av drygt 15 000 medlemmar. Undersökningen visar att:

* 2 av 10 läkare i Region Örebro uppger att de inte hinner med det direkta patientarbetet inom sin normala arbetstid.
* 4 av 10 av läkarna i Region Örebro uppger att de inte hinner med det indirekta patientarbetet (journalföring, remisshantering, receptförskrivning mm).
* 5 av 10 läkare i Region Örebro hinner inte med sina administrativa arbetsuppgifter inom sin normala arbetstid.
* 3 av 10 läkare i Region Örebro får inte den vila och återhämtning de behöver mellan arbetspassen.
* 1 av 3 (36 procent) i Region Örebro har svårt att ta rast.

– Många av våra medlemmar tvingas jobba övertid för att patienterna ska få den vård de behöver, säger Lars Edling.

Läkarförbundet anser att resultaten visar att arbetsgivarna inom vården i flera avseenden inte lever upp till arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter. Arbetsgivaren har en skyldighet att säkerställa att resurserna anpassas till kraven i arbetet och det framgår av undersökningsresultaten att så inte sker idag.

– Resultaten av enkäten tyder på att arbetsmiljöproblemen inom vården idag är så pass allvarliga att de på sikt riskerar att bli systemhotande för vissa delar av sjukvården. Regeringen måste tillsätta en nationell kriskommission för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen inom vården, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges Läkarförbund.

Enkäten skickades 2022 till samtliga medlemmar yrkesverksamma i hälso- och sjukvården, det vill säga 37 521 personer. 15 901 personer svarade vilket ger en svarsfrekvens på 42 procent. Svarsfrekvensen var på ett ungefär samma i alla lokalföreningar/regioner.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Sveriges läkarförbund

You must be logged in to post a comment Login