Halverade intäkter för hotell och logiverksamhet

By on 23 november, 2020

Pandemin slår hårt mot hotell- och logiverksamhet. Under mars till augusti har hotell, camping, stugbyar och vandrarhem mer än halverat sina intäkter jämfört med samma period 2019. Detta har lett till att 10 000 anställda blivit varslade. En ny rapport från Tillväxtverket sammanställer pandemins påverkan under året och ger en prognos om utvecklingen inför kommande månader.

Efterfrågan på hotell och annan logi förväntas bli fortsatt låg under hösten 2020. Logiintäkter förväntas minska med omkring 50 procent, motsvarande 15 miljarder jämfört med 2019. Det beror dels på minskat resande, dels på att den genomsnittliga intäkten per gästnatt har minskat för alla anläggningstyper.

– Vi ser att hotell och vandrarhem är hårdast drabbade. Båda har en stor andel utländska storstadsbesökare vilket är ett av de segment som minskat kraftigt. Hotellen har också tappat svenska affärsresenärer till följd av ökat hemarbete och digitala möten, säger Kristian Seth, Analyschef på Tillväxtverket.

Risk för fler varsel och uppsägningar

Under perioden mars till augusti 2020 har de kommersiella boendeanläggningarna förlorat närmare 10 miljarder i logiintäkter, motsvarande 55 procents minskning jämfört med samma period 2019.

Fram till augusti hade cirka 10 000 personer varslats i turismsektorn. Om pandemin fortsätter in i 2021 förväntas arbetslösheten öka ytterligare.

Det slår särskilt hårt mot grupper med generellt sett svagare förankring på arbetsmarknaden, som unga och utlandsfödda. Turismen innehåller många instegsjobb och ungefär en tredjedel av de sysselsatta i hotell och logi är personer med utländsk bakgrund, säger Kristian Seth, Analyschef på Tillväxtverket.

Många företag har korttidspermitterat sin personal

Sedan utbrottet av coronapandemin och fram till augusti har 1 565 ansökningar från företag inom hotell och logiverksamhet med sammanlagt 21 800 anställda beviljats stöd från Tillväxtverket.

– Tillväxtverket har beviljat cirka 1 miljard kronor i permitteringsstöd till hotell och logiverksamhet. Det är en av de branscher som beviljats mest stöd i förhållande till sin storlek, säger Kristian Seth, Analyschef på Tillväxtverket.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att inom turism ansvara för samverkan och samordning, kunskaps- och kvalitetsutveckling samt att ansvara för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik. Tillväxtverket arbetar för en hållbar besöksnäring med internationellt konkurrenskraftiga företag som vill, kan och vågar. Målen är en hög attraktionskraft som turismland, hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och växande företag i alla delar av landet.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Tillväxtverket
Om rapporten
Rapporten Pandemins effekter på hotell- och logiverksamhet i Sverige beskriver den påverkan coronapandemin har fått på hotell- och logiverksamhet. Analysen tar fasta på den förändrade efterfrågan och de effekter som det har fått på utbudssidan. Förändringar i efterfrågan mäts i huvudsak med hjälp av inkvarteringsstatistik, som mäter gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige, samt passagerarstatistik på utrikes och inrikesflyg i Sverige. Effekterna på utbudssidan studeras genom varselstatistik, statistik om konkurser och statistik om korttidspermittering. Rapporten ska fungera som ett kunskapsunderlag för utveckling av policyförslag och riktade insatser för näringens återhämtning.

You must be logged in to post a comment Login