Hemlig dataavläsning avgörande verktyg för Polismyndigheten

Av på 1 juni, 2021
Arkivbild

Åklagarmyndigheten och samverkande myndigheter har i dag lämnat den årliga redovisningen över användning av hemliga tvångsmedel. I år redovisas även hemlig dataavläsning, HDA, som är ett viktigt verktyg för att kunna klara upp fler brott.

– Erfarenheterna av att använda HDA efter att lagen trädde i kraft 1 april 2020 har varit mycket goda, och tvångsmedlet är också ett viktigt verktyg för Polismyndigheten mot grov brottslighet, säger Christer Nilsson, chef Utredningsenheten, Noa

Rapporten, som lämnats till regeringen, visar att användningen av samtliga hemliga tvångsmedel ökade under 2020 jämfört med året innan. Kameraövervakning ökade kraftigt, 61 procent fler tillstånd, vilket innebär att den vikande trenden sedan 2017 brutits.

När det gäller hemlig dataavläsning så har det använts i sextio ärenden under perioden från första april till sista december förra året. Hemlig dataavläsning har framför allt använts i narkotikaärenden, ärenden om våldsbrott men även i sexualbrott och en del annan brottslighet.

Av de sextio ärendena avslutades sju före årsskiftet 2020/2021. Övriga femtiotre ärenden där hemlig dataavläsning använts är fortfarande pågående, och redovisas först längre fram.

Av redovisningen framgår inte hur många personer som varit föremål för hemlig dataavläsning. Det beror på att en person kan ha varit misstänkt för flera brott, förekomma i fler ärenden eller ha varit föremål för flera olika typer av hemliga tvångsmedel. Summeringen i redovisningen motsvarar därför inte hur många olika individer som varit föremål för hemliga tvångsmedel.

Faktaruta/hemlig dataavläsning

Hemlig dataavläsning, HDA, infördes som ett nytt hemligt tvångsmedel den 1 april 2020. Hemlig dataavläsning innebär i korthet att polisen och andra brottsbekämpande myndigheter har rätt att i hemlighet och med ett tekniskt hjälpmedel ta sig in i t.ex. datorer, mobiltelefoner eller användarkonton till lagrings- eller kommunikationstjänster för att kunna läsa av eller ta upp uppgifter som finns i den fysiska utrustningen eller tjänsten.

När får hemlig dataavläsning användas och vem beslutar om dem?

HDA får användas i vissa förundersökningar mot personer som är misstänkta för särskilt grov brottslighet som har minst två års fängelse i straffskalan men därutöver även i underrättelsesyfte och vid särskild utlänningskontroll.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Polisen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in