Inte hållbart låta ATG finansiera hästnäringen

Av på 4 maj, 2021

Att hästnäringen får sin finansiering från spelbolaget ATG:s överskott är ingen hållbar finansieringsmodell. Den riskerar att ytterligare stärka ATG:s redan dominerande ställning och cementera den rådande strukturen på marknaden för spel på hästar. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande över en utredning om hästnäringens finansiering.

Den 1 januari 2019 blev det möjligt för andra spelbolag än ATG att erbjuda vadhållning på hästsporttävlingar. Omregleringen har hittills inte förändrat förhållandena på marknaden nämnvärt och ATG har även i dag en fortsatt mycket stark ställning när det gäller spel på hästar.

– När tidigare monopol konkurrensutsätts kan det leda till mindre koncentrerade marknader, under förutsättning att konkurrensen på marknaden är effektiv. Det är därför viktigt att vårda de marknader som nyligen är avreglerade genom att säkerställa att konkurrensneutralitet råder, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

I dag finansieras hästnäringen av ATG via det överskott som bolaget genererar. Betänkandet Hästnäringens finansiering på den omreglerade spelmarknaden anser att det är en fortsatt hållbar finansieringsmodell, även efter omregleringen av spelmarknaden.

Konkurrensverket delar inte bedömningen och menar att den nuvarande finansieringsmodellen riskerar att befästa rådande marknadsstruktur eftersom hästnäringen blir beroende av en fortsatt stark och dominerande ställning för ATG. Finansieringsmodellen bygger dessutom på antagandet att ATG även i framtiden kommer ha samma starka marknadsposition.

– Att dagens finansieringsmodell bygger på att ATG har en mycket nära koppling till hästnäringen kan ge konkurrensfördelar och bidra till att bolagets redan dominerande ställning stärks ytterligare. Att utveckla en ny modell för hästnäringens finansiering är därför av stor vikt för att undvika att cementera en ordning på marknaden som inte är konkurrensneutral, säger Rikard Jermsten.

Konkurrensverket har även yttrat sig över huvudbetänkandet Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden. I yttrandet framhåller Konkurrensverket att det finns starka skäl att fortsatt granska hur Svenska spel har anpassat sig till den nya marknadssituationen efter omregleringen av spelmarknaden. Även frågan om hur koncernen använder gemensamma resurser i verksamhet som drivs i konkurrens med andra aktörer bör granskas för att säkerställa att konkurrensneutralitet råder mellan olika spelbolag.

Sport | Häst
Örebronyheter

Källa: Konkurrensverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in