Kartläggning av dödligt våld mot kvinnor.

Av på 19 februari, 2013

I anslutning till Nationella Brottsofferveckan 2013 presenterar den oberoende Stiftelsen Tryggare Sverige en kartläggning av polisanmälda fall av dödligt våld mot kvinnor i Sverige 2010-2011.

– Resultatet visar att det i hälften av de fall som granskats funnits förutsättningar för ett annorlunda och mer professionellt agerande från olika aktörers sida, vilket ytterst hade kunnat förhindrat det inträffade, säger personsäkerhetsexperten Peter Strandell, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Den aktör som ofta är föremål för kritik när det gäller dödligt våld mot kvinnor är polisen.

– Trots polisen betydelse är det ändå kommunen med sin socialtjänst som har det yttersta ansvaret för att de som drabbas av brott i nära relationer får hjälp och stöd. Kommunen kan inte överlåta ansvaret till polisen eller hälso- och sjukvården utan måste agera på ett mer aktivt sätt än vad som tyvärr ofta är fallet i dagsläget, säger personsäkerhetsexperten Peter Strandell, Stiftelsen Tryggare Sverige.

En viktig åtgärd för motverka brott i nära relationer i allmänhet och dödligt våld mot kvinnor i synnerhet handlar om att polisen, men även socialtjänsten, måste genomföra så kallade hot- och riskbedömningar för att kunna sätta in rätt åtgärder.

– I så gott som samtliga av de fall som granskats fanns riskfaktorer som hade framträtt tydligt om strukturerade hot- och riskbedömningar hade genomförts, menar personsäkerhetsexperten Peter Strandell, Stiftelsen Tryggare Sverige.

För att komma till rätta med problem av det här slaget krävs bättre ledning och styrning.

– Riksdagen har på många sätt tagit sitt ansvar och stiftat bra lagar. Problemet är regeringen som inte förmår leda och styra sina myndigheter på ett effektivt sätt, vilket gör det svårt att omsätta de politiska målen. Motsvarande problem finns inom hälso- och sjukvården och kommunerna. Som en konsekvens av detta handlar förslagen till lösningar ofta om förbättrad samverkan när det i själva verket främst handlar om att olika aktörer inte gör vad de ska. Att i det läget kräva förbättrad samverkan är en tankevurpa, säger generalsekreteraren Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in