Klimatförändringar ökar rasrisk i instabila skogsområden

By on 23 november, 2021
Foto: Anja Lomander, Skogsstyrelsen

Förstörd infrastruktur, störningar i elförsörjningen men också skador på bostäder och ett hot mot människor. Det kan bli följderna av att klimatförändringarna ökar risken för ras och erosion i skogen i samband med skogsbruksåtgärder, visar en ny rapport från Skogsstyrelsen. Flera åtgärder krävs nu för att minska riskerna.

Riskerna med avverkning på känsliga marker kan innebära ras som skadar järnvägar, blockerar vägar eller förstör el-ledningar och fibernät. Riskerna kommer sannolikt att öka i ett förändrat klimat, samtidigt som samhället blir allt mer beroende av transporter, elförsörjning och fibernät. Det visar rapporten som tagits fram i samarbete med MSB, Statens geotekniska institut (SGI) och Trafikverket med finansiering av SMHI.

– Redan idag ser Trafikverket tydliga indikationer på att det finns samband mellan skogsbruksåtgärder och skador från naturhändelser längs statliga vägar och järnvägar. Klimatförändringarna riskerar att leda till fler trafikstörningar samt ökade kostnader för återställande av infrastruktur, säger Markus Lundkvist, utredare i klimatanpassning på Trafikverket.

En halv miljon hektar berörs

I princip alla åtgärder inom skogsbruket, från val av trädslag och avverkning, till markberedning, terrängkörning och byggande av skogsbilvägar, har en inverkan på risken för erosion, ras och lokal översvämning inom branta, instabila områden. Det finns närmare en halv miljon hektar sådana områden i landet. Rapporten tar upp flera inträffade händelser där sambandet finns och den visar samtidigt att samhällets kunskaper om riskerna generellt är för dålig men också att det inte utreds och dokumenteras tillräckligt varför rasen inträffar.

– Det råder brist på kunskap om och förståelse för de här riskområdena och deras samband med skogsbruk. Därför behövs nu en kunskapshöjning men också nya och förändrade skötselmetoder för att minska risken för ras som kan ge allvarliga samhällsstörningar, säger Anja Lomander, markspecialist på Skogsstyrelsen.

Förslag på åtgärder

För att minska riskerna föreslås i rapporten bland annat de här åtgärderna:

  • Kunskapsuppbyggnad inom skogsbruket och på övergripande samhällsnivå.
  • Förbättrad tillämpning av skogsvårdslagens hänsynsparagraf och miljöbalken.
  • Bättre samverkan mellan berörda myndigheter.
  • Klargörande av ansvarsfördelningen mellan den enskilde och det offentliga.
  • Översyn av skogsvårdslagen och miljöbalken utifrån behov av klimatanpassning.

Rapporten berör även klimatförändringarnas påverkan på stormar och bränder som också väntas öka. Rapporten har tagits fram som en del i samhällets arbete med klimatanpassning och kommer nu bli ett underlag till regeringen via det nationella expertrådet för klimatanpassning.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Skogsstyrelsen

You must be logged in to post a comment Login