Kommuniké från bolagsstämma i Dialect AB.

Av på 9 maj, 2013

Kommuniké från bolagsstämma i Dialect AB (publ)Dialect AB (publ) höll under tisdagen den 7 maj 2013 bolagsstämma i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen som offentliggjordes den 8 april 2013.

Dessa handlingar finns tillgängliga på http://dialect.se/sida/finansiell-information.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt ansvarsfrihet
Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningen samt beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Val av styrelse
Bolagsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Gustaf Malmros, Mats Holgerson, Nils Håkansson och Håkan Lundstedt samt nyval av Jon Risfelt och Tony Sjöberg som ordinarie styrelseledamöter. Gustaf Malmros valdes till styrelsens ordförande.

Beslut om uppdelning av bolagets aktier (s.k split)
Bolagsstämman beslutade om en uppdelning av befintliga aktier så att en befintlig aktie (oavsett aktieslag) delas upp i tio aktier av samma slag (10:1). Bolaget kommer efter genomförd uppdelning av aktier att ha sammanlagt 1 978 890 utestående aktier, varav 239 400 aktier av serie A och 1 739 490 aktier av serie B. Avstämningsdag för uppdelningen blir den 28 maj 2013. Akties kvotvärde kommer därmed att ändras från 100 kronor till 10 kronor.

Beslut om emissionsbemyndigande
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av högst 50 000 B-aktier i Bolaget före genomförd split respektive högst 500 000 B-aktier efter genomförd split.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in