Kommuninvest lanserar Lån för Social Hållbarhet

Av på 30 mars, 2021

Efter en framgångsrik pilotfas på ca ett halvår lanserar Kommuninvest nu Lån för Social Hållbarhet till alla medlemmar. Den nya låneprodukten är fr o m idag tillgänglig för 292 kommuner och regioner över hela landet.

Detta är en innovativ låneprodukt med många möjligheter. Den är till för kommuner och regioner, inklusive deras bolag, som vill stärka och synliggöra sitt arbete för social hållbarhet.

Lån kan beviljas för investeringar inom tre kategorier: boende och boendemiljöer / trygghet, säkerhet och tillgänglighet / samt hälsa, utbildning, idrott och kultur. Lånen ska finansiera investeringar som, enskilt eller i kombination med riktade social insatser, kan bidra till att nå sociala mål.

Under pilotfasen har fem kunder/medlemmar beviljats lån för sammanlagt ca 525 miljoner kr: Botkyrkabyggen, AB Eidar Trollhättans bostadsbolag, Botkyrka kommun, Uppsala kommun/Uppsalahem och Ånge kommun/ÅFA. Dessa kunder har spelat viktiga roller i utvecklingsprocessen och finns nu med i informationsmaterialet som goda exempel på olika typer av sociala investeringar.

Reglerna för Lån för Social Hållbarhet är fastställda i Ramverk för Sociala Obligationer. Ramverket har verifierats i ett andrahandsutlåtande från den oberoende analysfirman Sustainalytics. För den som vill gå vidare med en ansökan finns ett specifikt ansökningsformulär och stöd i särskilda anvisningar. Grunddokumentationen har utvecklats i samarbete mellan Kommuninvest, Danske Bank och SEB.

Ansökningarna prövas av Kommittén för Social Hållbarhet. Den består av åtta experter med kvalificerad och mångfacetterad kompetens på det sociala området, inom såväl forskning och innovation som operativt utvecklingsarbete.

Kommuninvests intention är att på sikt emittera en första social obligation. Det kommer dock inte att ske förrän den totala lånevolymen är tillräckligt stor. Principen är, precis som för de gröna obligationerna, att medlen från investerarna ska finansiera utbetalda lån till berättigade investeringsprojekt.

Den 29 april kl 08.30-10.00 arrangerar Kommuninvest ett digitalt lanseringsevent: Lån för Social Hållbarhet – En ”game changer” i hållbarhetsarbetet?. Där kommer två initierade paneler att titta närmare på hur lånen fungerar och vilka samhällseffekterna kan komma att bli. Anmälan till eventet finns här.

I början av maj kommer Kommuninvest att starta ett nätverk för dialog och kunskapsutbyte kring Lån för Social Hållbarhet, sociala obligationer och social finansiering i allmänhet. Inom detta nätverk kommer det bl a ett erbjudas nyhetsbrev, webbinarier/seminarier, workshops och utbildningar. Alla som är intresserade är varmt välkomna att gå med. Anmälan finns här.

– Lån för Social Hållbarhet har utvecklats utifrån en tydlig efterfrågan från medlemmarna. Många kommuner och regioner har på senare tid breddat Agenda 2030-arbetet genom att systematisera och intensifiera sina satsningar på social hållbarhet. Att då även kunna använda social finansiering som ett viktigt verktyg har varit ett återkommande önskemål. Jag ser mycket positivt på denna nya låneprodukt och på alla möjligheter som den för med sig, säger Göran Färm, ordförande i Kommuninvest Ekonomisk förening.

– Efter ett omfattande utvecklingsarbete, inklusive en lyckad pilotfas, går vi nu upp i full skala. Det känns mycket bra. Att kunna bredda den hållbara finansieringen till att även inkludera det sociala perspektivet är ett stort och viktigt steg framåt för kommunsektorn och Kommuninvest. Detta är ett låneprogram för både små och stora kommuner och regioner. Jag hoppas att många framöver ska se och utnyttja potentialen, säger Björn Söderlundh, chef för utlåning och rådgivning på Kommuninvest.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Kommuninvest

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in