Kraftig ökning av sömnmedel till unga i Örebro län

By on 25 september, 2022
Arkivbild

Sömn är viktig för hälsan och ökar vår motståndskraft. För att få en bild av hur utbredda sömnsvårigheterna är i landet har försäkringsbolaget If gått igenom statistik från Socialstyrelsen. Örebro län följer ett nationellt mönster. På tio år har förskrivningen av sömnmedel och lugnande medel femdubblats bland ungdomar.

Försäkringsbolaget If har i rapporten Hälsobarometern tittat närmare på svenskarnas hälsa i spåren av pandemin. Sömn är viktig för vårt välmående och efter två år med pandemi uppgav nästan en fjärdedel av respondenterna att deras sömn hade försämrats under pandemin. Bland unga (18–35 år) upplevde nästan en tredjedel försämrad sömn.

För att få en uppfattning av hur utbredda sömnproblemen är har If sammanställt statistik över hur sömnmedel skrivs ut som läkemedel.

Örebro län följer ett nationellt mönster, där sömnmedel och lugnande medel ökat bland personer under 45, och allra mest bland de yngre. Samtidigt har användandet minskat i bland de över 45. Störst ökning bland tonåringar i Örebro län står pojkarna för, men användandet ökar också för flickor.

– Det är en oroande utveckling att användandet av insomningsläkemedel bland unga ökar så kraftigt. Detta är ett ganska nytt fenomen. För tio år sedan förekom det knappt bland unga. Sömn är en viktig byggsten både för hälsa och välmående och sömnsvårigheter eller sömnproblem måste tas på allvar, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

De senaste åren har antalet barn och unga som fått sömnmedel och lugnande medel mångdubblats i Örebro län. Samtidigt använder färre äldre läkemedlen, visar siffror från Socialstyrelsen som If har sammanställt.

– Att färre äldre använder sömnmedel är en positiv utveckling. Men den negativa trenden bland unga är oroande. Det behövs mer förebyggande insatser för att främja ungas fysiska och psykiska hälsa både på det individuella planet och på ett samhälleligt plan så att behovet av sömnmedel och lugnande minskar, säger Kristina Ström Olsson.

Hur ser användande av sömnmedel ut i Örebro län?

  • Under 2021 hämtade 1 756 patienter i åldersgruppen 10-19 år ut sömnmedel och lugnande medel på recept i Örebro län. Det är fem gånger så många som 2011, visar Socialstyrelsen siffror (befolkningsförändringen beaktad).
  • Även i de yngsta åldersgrupperna, 0-9 år, ökar användandet av sömnmedel och lugnande medel kraftigt jämfört med 2011 – men från lägre nivåer. 2021 hämtade 427 patienter ut sådana mediciner i Örebro län.
  • Bland äldre patienter har förskrivningen av sömnmedel däremot ökat.

Användning av sömnmedel och lugnande medel i åldersgruppen 10-19 år

Region Patienter per 1 000 invånare 2021 Förändring jämfört med 2011
Gotland 80 +68
Uppsala 72 +52
Dalarna 71 +56
Stockholm 68 +54
Jämtland 68 +54
Blekinge 66 +56
Halland 66 +48
Västmanland 64 +50
Gävleborg 63 +46
Västerbotten 62 +45
Norrbotten 61 +48
Västernorrland 55 +42
Skåne 55 +45
Södermanland 52 +39
Västra Götaland 50 +38
Örebro 50 +40
Värmland 49 +39
Östergötland 48 +36
Jönköping 43 +35
Kalmar 43 +30
Kronoberg 40 +33
Källa: Socialstyrelsen

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: If

You must be logged in to post a comment Login