Kultur har blivit Kultur & Fritid i nya Tillväxtförvaltningen i Lindesberg

Av på 26 januari, 2021

Tillväxtutskottet har blivit Tillväxtnämnd i Lindesbergs kommun. Därmed har också Tillväxtförvaltningen fått ny organisation där Kulturenheten blivit Kultur- och fritidsenheten med ansvar för bibliotek, kulturarv som innefattar både musei- och arkivverksamhet samt allmänkultur (som tidigare) men nu också för fritid och föreningar, konsumentrådgivning/medborgarservice och turism.

Tillväxtnämnden är nu en egen politisk nämnd i Lindesbergs kommun med ansvar för Tillväxtförvaltningen där Kulturenheten nu blivit Kultur- och fritidsenheten.

Nya Tillväxtförvaltningen har sedan årskiftet tre ansvarsområden:

 • Kultur- och fritidsenheten med Kristina Öster som chef och ansvar för bibliotek, kulturarv som innefattar både musei- och arkivverksamhet samt allmänkultur (som tidigare) men nu också för fritid och föreningar, konsumentrådgivning/medborgarservice och turism.
 • Vuxenutbildning med Catrine Pernros-Eriksson som rektor och Lena Varvne som rektor för SFI samt vård- och omvårdnadscollege. Vuxenutbildningen drivs till största delen på Masugnen i Lindesberg.
 • Arbetsmarknadsenheten med Zila Conejeros som chef är kommunens resurs för att hjälpa människor utan sysselsättning vidare mot studier och arbete.
 • Nya Tillväxtförvaltningens ledningsgrupp består av Magnus Sjöberg (förvaltningschef), Kristina Öster (kultur- och fritidschef på kultur- och fritidsenheten), Catrine Pernros-Eriksson och Lena Varvne (rektorer på vuxenutbildningen), Zila Conejeros (enhetschef på arbetsmarknadsenheten) och Helena Randefelt (utvecklingsstrateg).

Kultur- och fritidsenhetens ansvarsområden
I reglementet för Tillväxtnämnden anges ansvarsområden för lagstyrd verksamhet som ligger på Kultur- och fritidsenheten:

 • Ansvar för kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801). Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens lagstadgade uppgifter om elevers tillgång till skolbibliotek enligt skollagen.
 • Ansvar för kommunens uppgifter enligt museilagen (2017:563).

Utöver det som anges i lag och annan författning ansvarar Kultur- och fritidsenheten för:

 • Samordna medborgarservice genom kunskapshöjande insatser;
 • Förvalta och utveckla kommunens samlingar inom kulturområdet;
 • Den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden;
 • Verka för ett brett kulturutbud för alla åldrar;
 • Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt verka för att kulturarv och kulturmiljöer vårdas och tillgängliggörs;
 • Stödja förenings- och fritidsverksamhet;
 • Bevilja bidrag till föreningar och organisationer enligt av kommunfullmäktige fastställda grunder;
 • Samverka med medborgare, föreningar och andra aktörer för att öka och förbättra förutsättningarna för livskvalitet genom hela livet;
 • Kommunens turismverksamhet

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för Kulturskolan Garnalia.

Utvecklingsmål: Arbetet pågår nu inom Tillväxtnämnden med stöd av Tillväxtförvaltningen att komplettera dessa ansvarsområden med utvecklingsmål i kommunens nya styrmodellen för ledning och styrning i Lindesbergs kommun – se bilden ovan. Tillväxtnämnden kommer att ha en workshop 9 februari gällande utvecklingsmålen. Tanken är att de ska antas tillsammans med nämndens verksamhetsplan 16 mars. De utvecklingsmål som kommer att tas av nämnden då, är de som förvaltningen kommer att arbeta med. Enheterna kommer sedan arbeta med sina egna verksamhetsmål under året.

Politik | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in