Kulturen tar mer plats i nya tillväxtnämnden – men vad vill politikerna med kulturen?

Av på 17 december, 2020

När tillväxtutskottet blir tillväxtnämnd i Lindesbergs kommun från årsskiftet överförs näringslivsenheten till kommunstyrelsen. Därmed blir kulturenheten näst största enhet i tillväxtförvaltningen och de politiska ledamöterna i tillväxtnämnden får tydligare ansvar för kulturpolitiken i kommunen. Men vad har partierna för kulturpolitiska ambitioner? Hittills är det bara ett parti som klargjort detta – Sverigedemokraterna.

Först lades kultur- och fritidsnämnden ned. Sedan avvecklades beredningsgruppen för kultur- och fritidsfrågor. Därefter hamnade kulturen i tillväxtutskottet (ett utskott till kommunstyrelsen) som nu ersätts av en egen nämnd – tillväxtnämnden. Syftet med omorganisationerna är att få en mer kostnadseffektiv organisation och tydligare styrning – såväl politiskt som förvaltningsmässigt – som ger bästa möjliga service för Lindesbergs kommuns medborgare.

Tydligare politisk styrning
För att få en tydligare politisk styrning av kulturen påbörjades 2015 arbetet med att ta fram ett kulturpolitiskt program – men arbetet drog ut på tiden och har varit vilande under 2019-2020. Istället ska uppdrag och mål för kulturfrågor arbetas in i kommunens styrmodell – men även det arbetet (som skulle ha varit klart till till 2021) har försenats. Därför saknas fortfarande ett gemensamt politiskt utvecklingsmål för kulturen i Lindesberg – och det blir nu ledamöterna i tillväxtnämnden som får ansvaret att ta fram sådana.

Tydligare plats i tillväxtförvaltningen
Kulturenheten blir från årsskiftet en av tre enheter på tillväxtförvaltningen (som styrs politiskt av tillväxtnämnden) sedan näringslivsenheten – med ansvar för bland annat näringsliv, turism och landsbygdsutveckling – flyttas över till kommunstyrelse-förvaltningen.

Tillväxtförvaltningen består fram till årsskiftet av fyra enheter som tillsammans med övriga kostnader har en total budget på närmare 100 miljoner kronor varav näringslivsenheten svarar för 32,9 miljoner, utbildningsenheten 19,4 miljoner, kulturenheten 15,3 miljoner, arbetsmarknadsenheten 9,6 miljoner och övriga kostnader (bland annat föreningsbidrag, färdtjänst och administration) 21,4 miljoner.

Näringslivsenheten svarar idag för en tredjedel (33%) av tillväxtutskottets ansvarsområden – och när enheten överförs till kommunstyrelsen blir kulturenheten näst största ansvarsområde för tillväxtnämnden efter utbildningsenheten.

Kulturenheten svarar för kulturfrågor, bibliotek och kulturhistoriska arkivet. Ansvaret för kulturskolan ligger kvar i barn- och utbildningsnämnden med en budget på cirka 10 miljoner kronor – omkring 1,5 procent av barn- och utbildningsnämndens totala budget.

Utbildningsenheten svarar för kommunens vuxenutbildning som till största delen drivs på Masugnen i Lindesberg.

Arbetsmarknadsenheten är kommunens resurs för att hjälpa människor utan sysselsättning vidare mot studier och arbete.

Lindesbergs kommun har en budget på totalt 1.435 miljoner kronor nästa år (2021) varav tillväxtnämnden med ansvar för bland annat kulturen får 75 miljoner kronor (5 procent). Barn- och utbildningsnämnden får mest – 633 miljoner kronor. Socialnämnden får 529 miljoner kronor. Med cirka 15 miljoner till kulturenheten och cirka 10 miljoner till kulturskolan svarar kulturen för totalt cirka 25 miljoner kronor – omkring 1,7 procent av kommunens totala budget för 2021.

Vad vill partierna med kulturen?
Nya tillväxtnämnden har nio ledamöter – fem från majoriteten S/C/V och fyra från oppositionen (M/SD) – samt nio ersättare – fem från S/C/V och fyra från KD/MP/SD.

  • Ledamöter: Magnus Storm (C) ordförande; Sofie Krantz (S) vice ordförande; Nafih Mawlod (S); Josefine Hellström (S); Hans Finck (V); Jan Hansson (M); Conny Ärlerud (M); Jari Mehtäläinen (SD); Rickard Jirvelius (SD).
  • Ersättare: Ove Magnusson (S); Linda Svahn (S); Maria-Pia Karlsson (C); Jonas Kleber (C); Fredrik Sundén Vessling (V); Markus Lundin (KD); Inger Griberg (MP); Fredrik Rosenbecker (SD); Vakant (SD).

Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun har nyligen antagit mål och budget för 2021 samt verksamhetsplan för 2022-2023. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet har tillsammans majoritet i fullmäktige – och fick därmed igenom sitt förslag. Men förslaget “Framåt tillsammans” innehåller inga tydliga mål för kulturen i Lindesbergs kommun.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna säger heller ingenting om kultur i sitt förslag till Mål och budget 2021 och verksamhetsplan 2022–2023. 

Inger Griberg (Miljöpartiet) godkände majoritetens förslag till budget men ville ha några tillägg – bland annat en miljon kronor extra till kultursatsningar för alla åldrar.

Sverigedemokraterna – som med nio av fullmäktiges 45 mandat är näst största parti i Lindesbergs kommun – är i sitt budgetförslag för 2021 och övergripande strategier för 2022–2023 det enda parti som är tydliga med vad de vill med kulturen i Lindesberg:

“Sverigedemokraternas budget för 2021 är en vidareutveckling av våra tidigare föreslagna budgetar där vi försöker gestalta och tydliggöra ett alternativ till det rådande vänsterliberala styret”, skriver partiet: “Vår budget beskriver hur politiken i kommunen i stort bör bedrivas och i vilken riktning vi vill att kommunen ska sträva åt”.

När det gäller kultur och fritid vill SD detta:  “Den offentligt finansierade konsten ska ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet. Att kommunen har ett folkligt och levande kultur- och föreningsliv är viktigt för Sverigedemokraterna. Bland annat behövs bibliotek, sevärdheter och upplevelser, framför allt för barn och familjer, samt allmänna samlingsställen för exempelvis dans och musik. Den kommunala musik- eller kulturskolan ska särskilt verka för att levandegöra kulturarvet. Museer och bibliotek men också ideella hembygdsföreningar har en särskilt viktig roll i det kulturarvsfrämjande arbetet.

Antidemokratiska och/eller våldsbejakande organisationer ska aldrig få kommunala bidrag. I den mån kommunen väljer att bidra till olika former av föreningsverksamhet ska de således ställa krav på respekt för grundläggande demokratiska idéer och värderingar. ● Kommunen bör premiera kulturarvsfrämjande arbete; ● Kulturarvet ska ha en framträdande plats i den offentliga konsten; ● Kommunen bör ha en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider; ● Kommunalt kulturstöd ska inte gå till politisk eller politiserad verksamhet; ● Kommunalt kulturstöd ska inte användas för att finansiera kultur eller kulturevenemang som underblåser eller romantiserar vandalism, droger eller våld; ● Kommunala bidrag enbart ska gå till föreningar vars syfte är förenligt med det svenska samhällets värderingar och är öppen för alla kommuninvånare; ● Kommunens kulturverksamhet ska premiera barn, unga vuxna och äldre.

Lindesbergs kommuns nya organisation från 1 januari 2021 med politiska nämnder som styr respektive förvaltning.

Politik | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in