Kulturmiljöer kan komma att skyddas i Lindesbergs centrum

Av på 2 december, 2020

“Förstärk kopplingen till och synliggör den historiska delen av Lindesberg. Byggnader som är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla ska skyddas genom varsamhets-bestämmelser eller skyddsbestämmelser i framtida detaljplaneläggning.” Det är ett av fyra målformuleringar för Lindesbergs centrum, enligt ett förslag.

Ärendet “Målformuleringar – framtagande av detaljplaner för Lindesbergs centrum” kommer att tas upp av kommunstyrelsens utskott för stöd och strategi på kommande sammanträde 7 december:

Utskottet för stöd och strategi kommer (enligt förslaget) att föreslå kommunstyrelsen godkänna målformuleringarna för detaljplan för Lindesbergs centrum:
1. Trafik:
 Förena den täta stadens fördelar med ett gatunät som kan möta upp framtida transportbehov. Koncentrera parkering för bilar under mark och i parkeringshus för att frigöra yta till förmån för gång- och cykeltrafikanter i stadsrummet.

2. Kulturmiljö: Förstärk kopplingen till och synliggör den historiska delen av Lindesberg. Byggnader som är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla ska skyddas genom varsamhets-bestämmelser eller skyddsbestämmelser i framtida detaljplaneläggning.

3. Handel: Möt framtidens handels- och kontorsbehov genom att skapa flexibla och funktionsblandade byggrätter. Placering av entréer ska bidra till liv och rörelse på offentliga platser.

4. Mötesplatser: Skapa en tillgänglig och vacker stadsmiljö genom att utveckla parker, grönytor och offentliga platser. Mötesplatser ska ges förutsättningar att vara aktiverade året runt.

Bakgrund till ärendet: Inför framtagandet av kommande detaljplan för Lindesbergs centrum har en workshop hållits med tillväxtutskottet för att arbeta fram målformuleringar. Workshopen hölls 15 september 2020 där plangruppen höll ett kortare föredrag följt av en diskussion där de olika kategorierna behandlades i samtalsgrupper. Plangruppen tog med sig en mängd material från workshopen som sammanställdes, bearbetades och sedan formulerades i de fyra målformuleringarna. Målformuleringarna skapar en tydlig bild av hur Lindesbergs centrum avses att utvecklas och kommer således också fungera ledande för det detaljplanearbete som ska påbörjas.

 

Bebyggelse av kulturhistoriskt värde samt karaktärsskapande element i stadsmiljön.

I planprogrammet för norra stadskärnan Lindesberg som antogs 2014 pekas de berörda kvarteren ut som de mest centrala kvarteren i Lindesberg centrum. Man menar på att det är i dessa delar som handeln bör koncentrats men också bostäder och service bör få ta plats i detta läge. Vidare menar man också att det är lämpligt att uppföra en ny mötesplats inom berörda kvarter.

Länet | Lindesberg
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in