Kulturskolan Garnalia har en central roll i kommunens kulturliv”

By on 27 augusti, 2019

På Kulturskolan Garnalia i Lindesberg finns kultur för alla åldrar! Och nu är det dags för en ny termin med inspirerande kurser med hög kvalitet för barn och unga – och i mån av plats även vuxna.

”Kulturskolan Garnalia spelar en central roll i kommunens kulturliv – och gör kultur tillgänglig för alla oavsett socioekonomisk eller kulturell bakgrund eller eventuella funktionsnedsättningar”, skriver barn- och utbildningsförvaltningen i ett svar till kommunrevisionen.

Kommunala revisionen – kommunfullmäktiges instrument för granskning av den kommunala verksamheten – gör kontinuerliga förfrågningar från olika nämnder och förvaltningar.

”Vi vill hålla oss ajour hur verksamheterna bedrivs och hur planeringen ser ut – denna gång gällde det musikskolan”, förklarar Ulla-Britt Norgren som är ordförande i kommunala revisionen.

Revisionen har framställt önskemål om redogörelse avseende den kommunala musikskolan med beskrivning av musikskolans mål och inriktning, dimensionering samt kostnader.

”Kulturskolan har en central roll I kommunens kulturliv”

Thomas Lindberg (förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen) och Erik Lundqvist (rektor Kulturskolan Garnalia) skriver i sitt svar att personal och ledning tillsammans har arbetat fram nedanstående övergripande mål som styrande för verksamheten i stort och över tid:

  • Kulturskolan Garnalia spelar en central roll i kommunens kulturliv
  • Kulturskolan Garnalia gör kultur tillgänglig för alla oavsett socioekonomisk eller kulturell bakgrund eller eventuella funktionsnedsättningar
  • Kulturskolan Garnalia erbjuder ett attraktivt utbud av undervisning och andra aktiviteter för alla åldrar inom dans, drama, musik, bild och media
  • Kulturskolan Garnalia stimulerar och stärker estetiska lärprocesser inom det allmänna skolväsendet
  • Beskrivning av kulturskolans inriktning och uppdrag

Inriktningarna i de verksamheter kulturskolan erbjuder är musik, dans och drama. Genom bidrag från Statens kulturråd erbjuder kulturskolan också bildskapande verksamhet.

I kulturskolans uppdrag ingår att ansvara för den obligatoriska musikundervisningen i kommunens grundskolor och grund- och gymnasiesärskola.

I kulturskolans uppdrag ingår också att driva verksamheten Lindesbergs stjärnor som är en musik- och dramagrupp för vuxna med funktionshinder. Kulturskolan tillhandahåller undervisning i drama inom kommunens grundsärskola, gymnasiesärskola och träningsklass.

Kulturskolan samarbetar med gymnasieskolan och dess estetiska program på flera sätt inom ämnena musik, dans och drama samt erbjuder specialkompetens vad gäller undervisning på olika instrument och i sång på musikinriktningen.

Kulturskolan Garnalia ansvarar för Kultur i förskolan (KIF). Inom KIF besöker kulturskolans lärare varje termin ett urval av kommunens förskolor. Utifrån ett rullande schema över 4 år får alla förskolor ta del av KIF. Inom KIF ges barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild- och form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Varje termin sammanfattas och avslutas med en turnévecka med föreställningar för barn och personal på de besökta förskolorna.

Kulturskolan Garnalia erbjuder även Kultur i grundskolan (KIS) till kommunens alla grundskolor. Kulturskolans lärare besöker varje termin en av kommunens grundskolor. Inom KIS får eleverna arbeta med olika uttryckssätt som musik, dans, drama och bild. Om skolan har önskemål om innehåll utgår kulturskolans lärare gärna från det i det kreativa arbetet. Kultur i skolan är en bra möjlighet för eleverna att vara med i en skapandeprocess av något slag, att få pröva och utveckla olika uttrycksformer, uppleva känslor och stämningar. Varje termin avslutas med en föreställning.

Kulturskolan bedriver ett omfattande arbete med konserter, föreställningar och andra arrangemang som vänder sig till allmänheten. Kulturskolans elever deltar tillsammans med sina lärare i en mångfald av projekt, både i kulturskolans egen regi och i olika samarbetsprojekt i kommunen.

I mån av plats erbjuder vi vuxenundervisning inom samtliga av våra inriktningar.
Samtliga musiklärare som undervisar i klass har lärarlegitimation, något som är ganska ovanligt med tanke på den lärarbrist som råder i landet idag. Att kulturskolan erbjuder kombinationstjänster med både undervisning i klass och inom kulturskolans frivilliga verksamhet är en starkt bidragande orsak till att kommunen har behöriga musiklärare i grundskolan.

Antalet lärare på kulturskolan är totalt 29 personer. Antalet lärartjänster inom kulturskolans frivilliga verksamhet motsvarar 10 heltidstjänster. Kollegiet består av 25 musiklärare, två danspedagoger, en teaterpedagog samt en bildlärare. Samtliga har relevant utbildning för sin undervisning. Kulturskolan har drygt 530 frivilligelever i de olika verksamheterna.

Politik | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login