Kulturskolans budget visar svårigheterna att spara 500.000 kronor

By on 7 oktober, 2021
Arkivbild

En minskad budgetram för Kulturskolan Garnalia kommer inte att få några större konsekvenser på verksamheten, enligt Linda Svahn (S) som var ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun när beslutet togs.

Men en närmare titt på kulturskolans budget visar att det kommer att bli svårt att spara 500.000 kronor i en budget på 9,4 miljoner (drygt 5 procent) utan att det får konsekvenser för verksamheten

Linda Svahn (S) förklarade beslutet att föreslå en besparing på 500.000 kr i kulturskolans budget för 2022 i ett mail till LindeKultur:

”Nämnden har tidigare genomfört en höjning av avgifterna till kulturskolan. Det har ökat intäkterna till kulturskolan. Nämnden minskade inte budgetramen i samband med detta. Det gör vi nu då vi anser att de ökade intäkterna leder till en ökad självförsörjningsgrad. Kulturskolan har även de senaste åren haft ett överskott i sin budget. En minskad budgetram kommer därför inte att få några större konsekvenser på den verksamheten.”

Källa: Ekonomisk rapport för RO5 Kulturskolan 2019, 2020 och 2021 från Barn- och utbildningsförvaltningen.

På kommande sammanträde med barn- och utbildningsnämnden måndag 11 oktober kommer bland annat dessa frågor att behandlas:

Delårsrapport jan-aug 2021: Kulturskola helårsprognos 2021 = + 200.000 kronor

”Kulturskolan har under året varit flexibla i lektionslösningar med både när- och distansundervisning. Skolan har anpassad sina aktiviteter på grund av Corona-pandemin, konserter och framträdanden har ”livestreamats” och filmats istället för att visas för publik. En av kulturskolans främsta utmaningar är tjänstefördelning av personal. En stor andel av kulturskolans personal arbetar inom grundskolan. Förutom denna intäkt finns bidrag som beviljas från Kulturrådet. Dessa ger en positiv påverkan på ekonomin men är osäker på längre sikt. Kulturskolans verksamhet ger ett visst överskott i och med Covid-19 och de flexibla lektionslösningarna samt inställda satsningar som flyttats fram i tid.”

Planerade åtgärder för kulturskolans budget 2022 = – 500.000 kronor

”Inriktningsbeslutad besparing ska redovisas till barn- och utbildningsnämndens sammanträde i oktober 2021. Kommunfullmäktiges beslut om budget för åren 2022 (-4,5 Mnkr) och 2023 (ytterligare -4,5 Mnkr) kvarstår och ska effektiviseras i barn- och utbildningsnämndens 10 verksamheter. Med nu planerade åtgärder är besparingen kännbar i samtliga verksamheter, inte minst där barn och elevantal ökar men där inget tillskott av budget sker.

Kulturskola -0,5 Mnkr: Kulturskolan är en frivillig verksamhet med flera verksamhetsgrenar. Kulturskolan tillhandahåller också musikundervisning i kommunala grundskolor. På intäktssidan kan viss del av besparingen genomföras, avgifter höjdes, utan att budget för verksamheten minskades, men störst förändringar behöver genomföras på kostnadssidan. Detta kan ske dels på driftkostnader såsom instrument och kompetensutveckling och dels på personalkostnader. Kulturskolan har de senaste två åren inte drabbas av nämndens effektiviseringar. Omorganisation och förändrad verksamhet kan bli aktuell för att lyckas med dessa effektiviseringar.”


Avgifterna till kulturskolan: Från och med vårterminen 2020 höjdes terminsavgifterna – från 750 till 1.000 kronor för grundkurser och från 1.300 till 1.550 kronor för fördjupningskurser. Avgiften för vuxenundervisning höjdes från 300 till 600 kronor per timme. År 2019 fick kulturskolan in 671.000 kronor i avgifter. År 2020 fick kulturskolan in 868.000 kronor i avgifter. Hur mycket kulturskolan får in i avgifter för 2021 är ännu inte klart.

Överskott i kulturskolans budget: År 2019 hade kulturskolan ett budgetöverskott på 279.955 kronor – ca 3 procent av en total omsättning på 9.134.032 kronor. År 2020 hade kulturskolan ett budgetöverskott på 476.304 kronor – cirka 5 procent en total omsättning på 9.552.586 kronor. För en verksamhet med många lärare som kan vara sjuka eller behöver vikarier av andra anledningar – speciellt ett pandemi-år som 2020 – torde ett budgetöverskott kring 3-5 procent vara fullt normalt.

Konsekvenser av minskad budgetram: Kulturskolans budget består av ett antal ”fasta” budgetposter som är gemensamma för hela Lindeskolan och som fördelas mellan de olika enheterna. Återstår övriga ”rörliga” budgetposter som i huvudsak är kulturskolans verksamheter – kultur i förskola och grundskola samt frivilliga verksamheter. Om budgetramen ska minskas med 500.000 kronor torde det alltså vara i dessa verksamheter som besparingarna ska göras.

Statliga bidrag från kulturrådet: Kulturskolan Garnalia har under de senaste åren (för 2019-2022) beviljats totalt 1.675.700 kronor i öronmärkta utvecklingsbidrag för olika projekt som drivs av kulturskolans lärare men ligger helt utanför kulturskolans budget (vilket till viss del kan påverka kulturskolans personalkostnader).

För år 2019 fick kulturskolan 400.000 kronor i bidrag för att ge fler tillgång till kultur – för funktionsnedsatta barn i skolåldern; genom en världsmusikensemble; en kulturverksamhet på kommunens fritidsgårdar.

För år 2020 fick kulturskolan 237.000 kronor i bidrag för att utveckla pågående projekt inom fyra områden: 1) Kulturverksamhet utanför centralorten: 2) Digitala verktyg i Art-Camp; 3) Kultur för elever inom särskolan; 4) Kultur för elever med invandrarbakgrund.

För år 2021 fick kulturskolan 317.000 kronor i bidrag för en fortsättning för tre projekt (ArtCamp, Södra kommundelen och Särskolan) med målsättningen att verksamheterna ska kunna permanentas.

För år 2022 får kulturskolan 721.700 kronor i bidrag för tre utvecklingsprojekt för att nå nya målgrupper och socioekonomiskt svaga elever: Projekt 1: Vidareutveckling av Art Camp – en avgiftsfri verksamhet som riktas mot elevgrupper som idag är underrepresenterade i kulturskolans ordinarie verksamhet; Projekt 2: Individanpassad verksamhet för elever inom särskola och för elever med funktionsvariationer; Projekt 3: Dansprojekt i samarbete med elevhälsan för att motverka och minska stressrelaterad psykisk ohälsa bland flickor i högstadie-/gymnasieålder.

Statliga bidrag från Kulturrådet är öronmärkta för ansökta utvecklingsprojekt och får inte användas som ersättning för den kommunalt finansierade verksamheten. Om så sker kan Kulturrådet kräva återbetalning av beviljade bidrag.

Ekonomi | Örebro län Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login