Kungl. Vitterhetsakademien utser Bernadottestipendiater 2021

Av på 5 mars, 2021
Arkivbild.

Kungl. Vitterhetsakademien tilldelar Annie Burman, Uppsala, Petra Dotlačilová, Stockholm och Svante Landgraf, Linköping, var sitt stipendium om 125 000 kronor inom Bernadotteprogrammet 2021. Utöver stipendiet erbjuds stipendiaterna två veckors vistelse vid någon av Akademiens kulturfastigheter.

…………….

Övriga akademier tilldelar, inom Bernadotteprogrammet 2021, stipendium till: 

Kungl. Musikaliska Akademien 
Mårten Nehrfors-Hultén, Örebro, för projektet Från dynastisk världsbild till nationalism: Ideologiska förhandlingar i svensk musik under 1800-talet (100 000 kr).

…………….

Stipendiaternas projekt har tvärvetenskapliga ansatser vilket gör dem intressanta för Bernadotteprogrammet.

Fil.dr Annie Burman, Uppsala, disputerade 2018 i klassisk filologi vid University of Cambridge. Hon tilldelas stipendium för projektet Uppsalas Etruskiska Samlingar: Avklappningar i O.A. Danielssons arkiv. Syftet är att inventera, analysera och publicera de cirka 7000 etruskiska avklappningar (inskriptionskopior) som ingår i filologen O.A. Danielssons (1852–1933) arkiv vid Uppsala universitetsbibliotek.

Fil.dr Petra Dotlačilová, Stockholm, disputerade 2020 i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, vid Stockholms universitet. Hon tilldelas stipendium för projektet Effigies of Performance: Late 18th Century Costumes in Swedish Archives. Syftet är att undersöka samlingarna av teaterkostymer från sent 1700-tal på Kungliga Operan, Livrustkammaren och Scenkonstmuseet och deras betydelse på den teatrala och politiska scenen. 

Fil.dr Svante Landgraf, Linköping, disputerade 2016 vid Tema Q (Kultur och samhälle), Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet. Han tilldelas stipendium för projektet Kartan och labyrinten. Om relationen text/bild/rum i fantastiken. Syftet är att undersöka hur text och bild kan smälta samman för att gestalta avvikande rumslighet i Lotta Lotass roman Den svarta solen och Erik Granströms romaner och rollspelsäventyr i Svavelvinter-serien.

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl. Musikaliska Akademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Programmet instiftades av de fem akademierna 2016 med anledning av H. M. Konungens 70-årsdag. Konungen är akademiernas beskyddare och förste hedersledamot. Syftet är att främja postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Övriga akademier tilldelar, inom Bernadotteprogrammet 2021, stipendium till: 

Kungl. Akademien för de fria konsterna 
Ida-Johanna Lundqvist för sitt konstnärliga arbete inom projektet Allegoria kring den mänskliga kroppen, ritualer, språk, sjukvårdens historia och begravningsritualer och Hanna Zelleke Collin för sitt konstnärliga arbete Intuition och perception i teckning och måleri, grundat i teoretisk filosofi (120 000 kronor var ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien).

Kungl. Musikaliska Akademien 
Mårten Nehrfors-Hultén, Örebro, för projektet Från dynastisk världsbild till nationalism: Ideologiska förhandlingar i svensk musik under 1800-talet (100 000 kr).

Svenska Akademien 
Cecilia Hansson för projektet Kafkas lungor: en litterär non-fiction-roman om några gränsregioner och Katrin Ahlgren, Stockholm, för projektet Att leva mellan språk: poetiska representationer av migrationsberättelser
(120 000 kronor var samt två veckors vistelse i Hvita villan på Öland).

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 
Kaj Ahlsved, Jakobstad, Finland för projektet Idrottsföreningars sång- och musikkultur ur ett jämlikhets- och medborgarperspektiv och Michael Frost, Lewes, East Sussex, UK för projektet The Backgrounds and Early Careers of Swedish Bishops in the Late Middle Ages (125 000 kr var).

Lokalt
Örebronyheter

Källa: Kungl. Vitterhetsakademien

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in