Kunskapen om läkemedel till barn förbättras

Av på 5 november, 2013

Barn har speciella behov när det gäller läkemedelsanvändning och idag finns behov av ökad dokumentation och kunskap om läkemedel till barn. Inom den nationella läkemedelsstrategin har Läkemedelsverket ansvar för uppdraget att ”Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning”, och den andra delrapporten har nyligen lämnats till regeringen.

Många av de receptbelagda läkemedel som idag förskrivs till barn vid vanliga sjukdomar, t. ex. antibiotika, är godkända och väldokumenterade. Läkemedelsanvändning till barn på sjukhus är i högre utsträckning ofullständigt dokumenterad. En viktig bidragande orsak till detta är bristen på barnanpassade styrkor och formuleringar.

– Läkemedel till barn är ett område där det fortfarande finns stora kunskapsluckor, säger Viveca Odlind, senior expert vid Läkemedelsverket. På flera håll inom sjukvården pågår lovvärda initiativ och det är viktigt att arbetet med barn och läkemedel får en stark position, både nationellt och internationellt.

Läkemedelsverkets uppdrag att ”utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning och verka för säkrare läkemedelshantering inom barnsjukvården” bör tolkas som ett långsiktigt program för att skapa en positiv förändring avseende barns läkemedel.

– Vi arbetar också för att barnperspektivet ska bli en självklar frågeställning i läkemedlens olika utvecklingsfaser, säger utredare Elin Kimland vid Läkemedelsverket. Det betyder att barnperspektivet ska finnas med vid tidiga vetenskapliga rådgivningar, bedömning av kliniska prövningar, granskning av nya läkemedel, värdering av läkemedelssäkerhet samt i våra terapirekommendationer.

Under 2013 har en rad aktiviteter genomförts inom uppdraget, bland annat:
kartläggningar av barns läkemedelsanvändning med fokus på nyfödda barn och på smärtläkemedel till barn på sjukhus,
kartläggning av kunskapsluckor inom barn- och ungdomspsykiatrin och barnanestesin/intensivvården,
expertmöte om särläkemedel,
ökat barnperspektivet i Läkemedelsboken,
rekommendationer om läkemedelsadministrering i sond med barnperspektiv,
terapirekommendationer för behandling vid allvarliga neonatala infektioner,
baslinjeundersökning av rapporter angående barns läkemedelsbiverkningar,
Läkemedelsriksdagen hade i år temat Barn och Läkemedel – utmaningar och möjligheter.

Under 2014-2015 planeras ytterligare aktiviteter, till exempel kartläggning av allmänhetens frågor om barns läkemedel, expertmöten för att ta fram behandlingsrekommendationer angående sömnstörningar hos barn, trombosprofylax till barn samt neuroleptikabehandling.

Läkemedelsverket kommer också att fortsätta med bevakning och uppföljning av området, bl a genom ny kartläggning av barns läkemedelsanvändning i sluten och öppen vård över ett längre tidsintervall.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in