Kvinnor på flykt möter svåra utmaningar

By on 12 januari, 2023
Foto: Röda Korsets Högskola

I världen befinner sig 82 miljoner människor på flykt och ungefär hälften av dessa personer är kvinnor. Dessa kvinnors situation har tidigare uppmärksammats som särskilt angeläget och otillräckligt undersökt i forskning. Översikten genomfördes för att möta denna kunskapslucka, generera en djupare förståelse för kvinnornas upplevelser och för att identifiera relevanta framtida forskningsfrågor.

Denna litteraturöversikt bidrar till kunskapsutveckling

– Våld mot kvinnor i konflikt och katastrofsituation har beskrivits som ett stort problem som är svårt att fånga. Området är därför underforskat. Problemet går dock att upptäcka och adressera genom bland annat kvalitativ forskning. Efter flyktingkrisen i 2015 kritiserades det otillräckliga skyddet av våldsutsatta och den bristande datainsamlingen som kunde ses. Denna litteraturöversikt bidrar till kunskapsutveckling i området genom att hitta mönster, kunskapsluckor och framtida forskningsämnen, säger Leah Okenwa-Emegwa, docent och medverkande forskare vid Röda Korsets Högskola.

Systematisk genomgång av vetenskapliga studier

Författarna till översikten gjorde en systematisk genomgång av vetenskapliga studier publicerade 1980 eller senare. I de flesta hade kvinnorna intervjuats, och totalt var det 494 kvinnor som deltagit i studierna. Det var 26 studier som analyserades och tre övergripande teman identifierades. Sammantaget beskrev kvinnorna allvarliga kort- och långvariga konsekvenser på deras hälsa och välmående. Samtidigt uppvisade de även motståndskraft och uthållighet.

  • Det första temat handlar om förändrade levnadsvillkor, med minskad säkerhet, otillräcklig tillgång till basala resurser och flykt som en sista utväg. Det fanns också vissa positiva effekter av situationen som kvinnor beskrev, så som ökad frihet och mer ansvar.
  • Det andra temat handlar om upplevda konsekvenser på hälsa och välbefinnande. Detta inkluderar bland annat psykiska konsekvenser, risker under graviditet och barnafödsel, utsatthet för våld och diskriminering riktat mot kvinnor, samt en upplevd brist på adekvat sjukvård och socialt stöd.
  • Det tredje temat handlar om resurser och strategier som ökar kvinnors motståndskraft. Detta involverar såväl socialt stöd och familjeliv som olika interna resurser och strategier inom kvinnorna.

Heltäckande perspektiv på vuxna kvinnors erfarenheter av väpnade konflikter och flykt

– Syftet med översikten var att ge ett heltäckande perspektiv på vuxna kvinnors erfarenheter av väpnade konflikter och flykt. Resultatet illustrerar att när kvinnor exponeras för väpnade konflikter och flykt står de inför betydande utmaningar samtidigt som de saknar tillgång till basala resurser så som hälso- och sjukvård, säger Linda Jolof, psykolog vid Röda Korsets behandlingscenter i Malmö och projektledare.

I kontrast till den omfattande utsattheten och riskerna som kvinnorna beskrev identifierades ett antal källor till motståndskraft. Socialt stöd framkom bland annat som betydelsefullt och stärkande. Stödet kom från familjen, men även andra kvinnor i liknande situation. Resultatet illustrerar att socialt stöd har potential att leda till positiva effekter på kvinnors hälsa och välbefinnande när de befinner sig i dessa situationer. Men mer forskning behövs för att kunna dra några generaliserbara slutsatser.

– Resultatet visar att kvinnor vittnar om allvarliga konsekvenser på deras hälsa och välmående som följd av deras situation. Det illustrerar behovet av mer insatser som syftar till att minska risker de utsätts för och förbättra deras förutsättningar till god hälsa. Genom att sammanställa kvalitativ forskning kunde ett resultat nås som grundar sig på kvinnors egna erfarenheter. Översikten har genererat hypoteser som vägleder framtida insatser riktade för kvinnor på flykt och de som lever i krigsdrabbade områden. Att socialt stöd visade sig vara uppskattat bland kvinnorna talar för att sådana interventioner behöver utvecklas och utvärderas i framtida forskning, säger Tommy Carlsson, docent och medverkande forskare vid Röda Korsets Högskola.

Världen
Örebronyheter

Källa: Röda Korsets Högskola

You must be logged in to post a comment Login