Kvinnors ökade makt krävs för en hållbar fattigdomsbekämpning

By on 4 mars, 2022

Världen behöver det mer än någonsin. Kvinnor med makt över sina liv. Kvinnor med makt att förändra. Och kvinnor som kan stärka motståndet mot klimatförändringar och hotet mot den biologiska mångfalden. Att stärka flickors och kvinnors beslutskraft och rättigheter är den snabbaste vägen till en bättre, mer hållbar värld. Detta är också temat för årets internationella kvinnodag och dess slogan ”Jämställdhet i dag för en hållbar morgondag” rimmar väl med vår ambition.

Majoriteten, 70 procent, av världens fattiga är kvinnor. De flesta av dem lever på landsbygden och är mer sårbara för effekterna av klimatförändringar än män. De lever nära naturen och är beroende av att resurserna bevaras och skyddas, genom mer klimatvänliga odlingsmetoder. De bär en stor del av matproduktionen på sina axlar, med dåliga resurser och utan att äga den mark de brukar, det gör bara 13 procent av kvinnorna.

Grundbulten är självhjälpsgrupper

Det finns ett klart samband mellan kvinnors rätt till land, ekonomisk egenmakt, matsäkerhet och fattigdomsminskning. Om kvinnor får möjlighet att bruka jorden med samma resurser som män skulle 150 miljoner färre människor gå hungriga. Skulle de dessutom få kunskap om klimateffekter skulle deras beslut kunna leda till bättre anpassning och mildra de negativa följderna av klimatförändringar.

Grundbulten för att nå en positiv förändring för människor som lever i fattigdom är enligt oss på Hand in Hand mobilisering i självhjälpsgrupper, sparande och utbildning i hållbart entreprenörskap. Vi har hittills bidragit till att skapa närmare 5 miljoner jobb. De flesta, 70 procent, av våra deltagare är beroende av naturresurser för sin försörjning. Det blir allt viktigare att även de små jordbruken kan stå emot klimatförändringar och producera mat utan att slita på ekosystemen. Därför stärker vi nu upp vår entreprenörsträning med en kunskapsmodul om klimat, miljö och ett hållbart företagande.

Kvinnor mer drabbade av pandemin än män

De senaste två åren har varit dramatiska där både Covid-pandemin i sig och nedstängningen av samhällen har orsakat lidande i form av matbrist, arbetslöshet, inkomstbortfall, våld och undernäring. Kvinnor har varit både mer drabbade än män av pandemins effekter, men har också en nyckelroll för återhämtningen.

När kvinnor börjar tjäna pengar minskar barnarbete och möjligheten för barnen att gå i skolan ökar. Varje extra år i högstadiet höjer enligt FN flickors framtida inkomster med 15-25 procent. Egentligen handlar det om så mycket mer – stolthet, egenvärde och förmåga att fatta beslut som påverkar ens liv och framtid.

Kvinnors roll blir avgörande

Det lilla, kvinnodrivna företaget är en effektiv modell för att bryta fattigdomsspiralen. Nu finns det stor samlad erfarenhet och tydliga resultat av satsningar på kvinnors entreprenörskap och en hållbar fattigdomsbekämpning. Om kvinnors makt, särskilt fattiga kvinnors makt ökar händer mycket. Det ger inte bara fördelar för kvinnorna själva och deras barn utan också för planeten som helhet. Med rätt kunskap och omsorg om ekosystemen, blir kvinnors roll avgörande när världen nu måste öka takten i den gröna omställningen.

Världen
Örebronyheter

Källa: Hand in Hand

You must be logged in to post a comment Login