Kvinnors upplevelser av krig och flykt i ny rapport

By on 21 september, 2022
Illustration: Yasmina Malmsten

Forskning visar att kvinnor med flyktingbakgrund bär på traumatiska erfarenheter och konfronteras av svåra utmaningar som är starkt präglade av deras könsidentitet och migrationsstatus. En ny rapport från Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering inom projektet ”Mitt hjärtas syster” har undersökt deras upplevelser och även kartlagt de behandlingar och stödjande insatser som testats i forskning. Trots de svåra upplevelser som kvinnor beskriver saknas anpassade behandlingar som möter kvinnornas behov.

Utmaningar och traumatiska upplevelser som kräver relevanta insatser

Kvinnor som är med om krig, tortyr och/eller flykt upplever många utmaningar och traumatiska upplevelser som kräver relevanta insatser anpassade efter dem. De beskriver också bristande möjligheter att få tillgång till adekvat vård.

– Forskningen vi har tittat på beskriver att kvinnornas livsvillkor förändrades när kriget kom, hur de upplever diskriminering, våld och risken att inte klara sig. Samtidigt måste de slita för att överleva och ta hand om sin familj. Svårigheterna följer kvinnorna också under flykten, och upplevelserna kan få allvarliga konsekvenser för deras hälsa. Många kvinnor berättar att vad som hjälper dem att hantera svårigheterna har ofta varit stöd från andra och en inre kraft, berättar Linda Jolof, leg. psykolog vid Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö, projektledare för Mitt hjärtas syster och en av författarna till rapporten.

Forskning om kvinnors upplevelser före och under flykten

Rapporten ”Mitt hjärtas syster. Upplevelser av krig, tortyr och/eller flykt bland kvinnor och interventioner anpassade för dem” presenterar forskning om kvinnors upplevelser före och under flykten. Den kartlägger också vilka insatser som har testats i syfte att hjälpa kvinnorna och förbättra deras hälsa till följd av utsatthet för utmanande och krävande situationer. I texten lyfts också resurser och strategier för att hantera svårigheterna. Rapporten är baserad på två genomgångar av befintliga forskningsstudier och genomfördes för att lyfta fram forskningsresultat inom området som en helhet.

– Kvinnor som är med om krig, tortyr och flykt upplever många utmaningar samtidigt som de uppvisar motståndskraft och hämtar styrka i sig själva och från andra, säger Patricia Rocca, leg fysioterapeut vid Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö, och en av författarna till rapporten.

En av slutsatserna i rapporten är att kliniskt verksamma bör ta hänsyn till målgruppens komplexa problematik samt ta fasta på deras copingstrategier och resurser. Studien presenterar också ett antal områden som forskningen behöver studera närmare.

Anpassade interventioner saknas

– Vi kunde se att forskning om anpassade interventioner saknas och att lite forskning hade utvecklat insatserna tillsammans med kvinnorna. Framtida forskning bör samverka med målgruppen och utforska kamratstöd. Vidare behöver forskningen utveckla anpassade interventioner och planera för relevanta utvärderingar därefter, säger Tommy Carlsson, docent vid Röda Korsets Högskola och handledare och medförfattare i projektet.

– Jag är stolt över att det här är Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabiliterings första projekt. Litteraturstudien aktualiserar vikten av att vård behöver anpassas till kvinnors förutsättningar. Det är forskningens och vårdens uppgift att lyfta de här kvinnornas röster, säger Frida Johansson Metso, samordnare för Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering vid Röda Korsets Högskola.

Mer information

Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö är ett av sex behandlingscenter i Sverige och tillhör avdelningen Hälsa och Vård. Centren erbjuder specialiserad traumavård för personer med upplevelser av krig, tortyr och/eller flykt, oavsett deras juridiska status. På de olika behandlingscentren i Sverige behandlas personer med flyktingbakgrund. Patientgruppen utgörs av cirka 50 procent kvinnor, förutom i Malmö där kvinnogruppen utgör 30 procent. Patienterna är över 18 år och kommer i huvudsak från Afrika, Balkan och Mellanöstern. Behandlingen sker såväl individuellt som i grupp. På flera behandlingscenter ingår även anhörigstöd samt barn- och familjeverksamhet i den ordinarie verksamheten.

Projektet Mitt hjärtas syster utgår från att alla personer i samhället har samma rättigheter till god vård. Avsikten med projektet är att förvalta Kvinnokonventionens och FN:s mål gällande kvinnors rättigheter. Projektet avser bidra med fördjupad vetenskapligt förankrad kunskap om kvinnors utsatthet, resiliensstärkande resurser samt vilka interventioner som finns för målgruppen. Projektet sker inom ramen för Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering. Projektmedlemmarna representerar såväl klinisk expertis som vetenskaplig kompetens.

Världen
Örebronyheter

Källa: Röda Korsets Högskola

You must be logged in to post a comment Login