Länet – Gott betyg till länets sjukhusvård

By on 21 september, 2016

Patienternas helhetsintryck av sjukhusvård är gott. Men man vill vara mer delaktig och involverad i sin egen vård. Resultatet för Region Örebro län ligger sammantaget på rikets genomsnitt eller något bättre än landet i övrigt. Det visar Sveriges största mätning av vad patienterna tycker.

8 600 länsbor som har besökt öppenvård på sjukhus eller varit inlagda på sjukhus har besvarat enkäten. Mäns upplevelse av besöket är något mer positiv än kvinnors upplevelse.

Nio av tio har positivt helhetsintryck av vården
Ungefär 90 procent av de tillfrågade hade ett positivt helhetsintryck av vården, vilket är något bättre än rikets genomsnitt. Här har patienterna fått bedöma bland annat upplevd effektivitet och upplevt utfall av besöket samt omhändertagande och trygghet. Drygt 90 procent av patienterna skulle också rekommendera mottagningen/enheten till någon i samma situation.

Nio av tio patienter är också nöjda med tillgängligheten som bland annat mäter om man tycker att man fick besöka mottagningen/enheten inom rimlig tid, och om anhöriga hade möjlighet att prata med någon i personalen.

Patienterna önskar mer delaktighet
Mellan 74 och 82 procent av patienterna (sluten respektive öppen vård) är nöjda med delaktighet och involvering i vården. Det är det område i patientenkäten där det finns störst utrymme för förbättringar, såväl i landet som i Region Örebro län.

Många är mycket nöjda – men viktigt att förbättra vården ytterligare
Det är glädjande att patienterna i Region Örebro län, också vid denna mätning, är mycket nöjda med den vård de får på länets sjukhus. Patienterna i Region Örebro län är också, som vid tidigare mätningar, något nöjdare än patienterna i landet i övrigt. Det visar att vi har en bra vård också över tid, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Samtidigt finns det områden där vi kan bli bättre. Det handlar bland annat om patientens delaktighet som måste öka. En patient som är mer delaktig i sin egen vård kan också bli frisk snabbare.

Värdefullt material i förbättringsarbetet
Vi har nu fått ett omfattande och värdefullt material att arbeta med, säger Jan Olsson, hälso- och sjukvårdsdirektör. De allra flesta patienterna är nöjda med tillgänglighet och har också fått ett gott helhetsintryck av vården. Det visar oss att vi har en god vård och det resultatet ska chefer och medarbetare ta till sig. Enkäten pekar också ut några utvecklingsområden som vi måste bli bättre på och det gäller t.ex. att på ett bättre sätt involvera patienterna i vården.

Fakta: Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patienternas upplevelse av hälso- och sjukvården. Resultaten ska användas för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Undersökningen består av ett antal frågor inom områden som helhetsintryck, tillgänglighet, information och kunskap, delaktighet och involvering, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande samt emotionellt stöd.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login