Länet | Handlingsplan för en ekonomi i balans ska ge ökad patientnytta

By on 1 april, 2016

Handlingsplan för en ekonomi i balans ska ge ökad patientnytta och effektivare användning av resurserna.

En hälso- och sjukvård som ännu tydligare utgår från patientens fokus, och en organisation som präglas av samarbete och samverkan i större utsträckning än i dag. Det är innebörden i den handlingsplan som regionstyrelsen väntas ta beslut om den 12 april.

De åtgärder som föreslås i handlingsplanen ska bidra till att minska den kostnadsökning inom hälso- och sjukvården som var anledningen till verksamhetens underskott på 274 miljoner kronor i fjol. Under 2015 hade Region Örebro läns vårdverksamhet den högsta nettokostnadsökningen i landet. Handlingsplanen ska säkerställa att Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsverksamhet har en långsiktig ekonomi i balans.

Region Örebro län ska erbjuda alla länsinvånare en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av bästa möjliga kvalitet. För att klara detta och de framtida utmaningar vi står inför måste vi använda Region Örebro läns gemensamma resurser på ett mer effektivt, framtidsinriktat och långsiktigt hållbart sätt, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

Handlingsplanen är en fortsättning av ett påbörjat arbete
Handlingsplanen är ett viktigt steg i det redan påbörjade arbetet med att utveckla Region Örebro läns sjukvårdsverksamhet, som inleddes med att skapa en sammanhållen hälso- och sjukvårdsorganisation med närsjukvårdsområden och länskliniker.

Genom att förändra det som krävs, och samtidigt behålla det som är bra skapar vi förutsättningar för vård med utgångspunkt från patienter och medborgare som bedrivs kostnadseffektivt och med ökad produktivitet, säger Jan Olsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Maximal patientnytta
Patienters och medborgares nytta ska vara vägledande i allt vårt arbete. Syftet med handlingsplanen och de förändringar som föreslås är att säkerställa att Region Örebro läns invånare får maximal patientnytta för de pengar som används till hälso- och sjukvård, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Åtgärder i handlingsplanen
I den analys som föregått handlingsplanen har vissa områden utmärkt sig vad gäller hög kostnadsutveckling. Analysen har sedan legat till grund för de resultatförbättrande åtgärder som presenteras i handlingsplanen.

Bland åtgärderna finns bland annat:

Vårdplatser öppnas och används bättre
För närvarande har organisationen mer än 100 vårdplatser färre öppnade än det fastställda antalet. Detta, kombinerat med att många patienter som är utskrivningsklara inte kan tas emot i sin hemkommun, leder till stora påfrestningar för vårdens personal, risk för försämrad patientsäkerhet och många kortsiktiga dyra lösningar. Genom att systematiskt strukturera upp vårdplatser och mer optimalt säkerställa att rätt bemanning finns kring dessa kan cirka 60 platser öppnas igen, samtidigt som kostnaderna beräknas minska med 50 miljoner kronor.

Färre hyrläkare
Region Örebro läns kostnader för hyrläkare steg kraftigt under förra året. Användandet av ett stort antal hyrläkare leder till bristande kontinuitet för patienter och är därmed en riskfaktor för försämrad patientsäkerhet. Genom att kraftigt minska användandet av inhyrda läkare inom den somatiska specialistvården och minska användandet inom primärvård och psykiatrin till 2014 års nivå, kan kostnaderna minskas med cirka 50 miljoner. För att uppnå detta kan det vara nödvändigt med samordning mellan vårdcentraler, och ökat läkarsamarbete mellan vårdcentraler och inom den specialiserade vården på sjukhus. Region Örebro län har som enda landsting i landet inte använt hyrsjuksköterskor, och det långsiktiga målet är att den samlade sjukvårdsorganisationen ej heller ska behöva använda sig av hyrläkare. Att undvika användandet av hyrpersonal leder till ökad patientsäkerhet och bättre kvalitet samt minskade kostnader.

Jour och beredskap ska minska och arbete under dagtid ska öka
De nya länsverksamheterna ger möjlighet till ett effektivare resursutnyttjande och en mer jämlik vård i regionen. Genom att verksamheternas resurser samordnas bättre kan också vården effektiviseras och dyra, mindre effektiva lösningar undvikas.Belastningen på förvaltningens jour- och beredskapslinjer varierar. Förändringar i jourverksamheten, uppdragsfördelning i länet samt ökad sommarsamverkan beräknas kunna minska kostnaderna med cirka 11-12 miljoner kronor.

Ökad semestersamordning och produktionsplanering
De nya länsklinikerna ger möjlighet till en bättre semesterplanering genom samordning av verksamheter, vilket även kan innebära att delar av organisationens verksamheter tillfälligt stänger för att koncentreras till en eller två platser i regionen under semestertiden. Den beräknade kostnadsminskningen uppgår till fem miljoner kronor.

Bland övriga åtgärder för att minska kostnader finns även mindre köpt vård samt ökad såld cancer- och neurokirurgisk vård. Inom primärvården beräknas kostnaderna kunna minska tack vare minskade kostnader för tjänster och förmåner inom utbildning samt minskad användning av laboratorier och röntgen.

Sammantaget beräknas åtgärderna som föreslås i handlingsplanen kunna minska hälso- och sjukvårdens kostnader med cirka 180 miljoner kronor.

Kostnaderna inom regionens vårdverksamheter har utvecklats på ett ohållbart sätt, och det gäller nu att kraftfullt hålla i ekonomin. När vi genomfört de förändringar vi ser är nödvändiga kan vi stå starka att möta framtidens utmaningar, såväl kvalitativt som finansiellt, säger Rickard Simonsson, regiondirektör.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login