Länet | Pengar till projekt för hållbart resande och stärkt kvalité

By on 18 mars, 2016

En attraktiv kollektivtrafik som lockar resenärer och förstärkt kvalitet vid länets gymnasie- och vuxenutbildningar.

Det vill Nämnden för regional tillväxt, Region Örebro län, uppnå genom att fördela 7,5 miljoner kronor på tre projekt som drivs i Region Örebro läns regi.

Projektet Framtidens kollektivtrafik ska visa hur länets framtida busstrafik bör vara utformad för att locka resenärer. Det handlar till exempel om att ta fram en utvärdering av stadstrafikens linjenät och om att se över hur länsbussarna kan ta sig genom Örebro stad för att skapa största möjliga nytta för hela länet.

Vi vill se hur vi kan förmå fler människor att resa med kollektivtrafiken genom att göra den attraktivare. På så sätt knyter vi på ett hållbart sätt samman länets arbetsmarknadsområden, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Nämnden för regional tillväxt.

Projektet, som ska pågå i knappt två år, beviljas 1,6 miljoner kronor. Hälften finansieras av Region Örebro län medan hälften är statliga medel som regionen har i uppgift att fördela.

Likvärdig gymnasieutbildning
Med det treåriga projektet Samverkan gymnasieutbildning är Region Örebro läns förhoppning att kunna höja kvaliteten inom länets gymnasieutbildningar. Inom ramarna för projektet ska metoder och processer utvecklas för att på bästa sätt kunna samverka på regional nivå. Metoder och verktyg ska också tas fram för en effektiv omvärldsbevakning.

Genom en tydlig samordning kan vi erbjuda alla länets ungdomar en bra, och likvärdig, utbildning, säger Irén Lejegren.

Parallellt med metodutvecklingarna ska projektet också skapa samverkan inom tre sakområden:

  • Lokala programråd för gymnasieskolans yrkesutbildningar.
  • Arbetsplatsförlagt lärande.
  • Studie- och yrkesvägledarfunktionen på gymnasieskolorna.

Projektet finansieras med 2,9 miljoner kronor.

Höjd utbildningsnivå
Det tredje projektet som beviljas ekonomiskt stöd av nämnden heter Samverkan vuxenutbildning. Även i detta fall är målet att regional samverkan ska förstärka utbildningskvaliteten, i detta fall för vuxenutbildningen. Förutom metodutveckling för samverkan och omvärldsbevakning ska projektet också fokusera på samverkan inom tre sakområden:

  • Samla och synliggöra regionens utbud av vuxenutbildning.
  • Utveckla SFI med nya utbildningsplattformar och arbetsformer.
  • Utforma metoder för effektivare hantering av valideringsärenden för nyanlända och för dem som står utanför arbetsmarknaden.

I förlängningen ska allt detta medföra en höjd utbildningsnivå, och större möjligheter att skapa matchning mellan utbildning och arbetsmarknad. Även detta projekt finansieras med 2,9 miljoner kronor över tre år.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login