Länet | Stark utveckling – med fokus på hållbar ekonomi

Av på 21 maj, 2015

Det pågår nu ett omfattande utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län. Kvalitet och tillgänglighet ska öka och en mer jämlik vård ska erbjudas i hela länet.

I april infördes en ny organisation för att med ett tydligt patientperspektiv bättre kunna leda och styra resurser i hälso- och sjukvården. Den 21 maj behandlade nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning den första periodrapporten för hälso- och sjukvården och Folktandvården. Rapporten visar på en positiv utveckling inom de flesta verksamhetsområden, men kostnadsökningstakten har varit oroväckande hög.

Arbetet är nu igång i en ny organisation som ska ge en mer jämlik vård i länet. Vi är på rätt väg när det gäller de allra flesta målen, till exempel pågår nu stora arbeten med att kartlägga vårdkedjor inom viktiga sjukdomsområden och att göra vårdcentralerna mer lättillgängliga för medborgarna, säger Jenny Steen (S), ordförande i nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning.

Det är roligt att utvecklingen är god på de flesta av våra områden, men bekymmersamt att tillgängligheten inte förbättrats mer, och också att kostnaderna ökat mer än förväntat under den första delen av året. Vi kommer i båda fallen att vidta åtgärder och noga följa upp detta.

Patientens väg i vården ska förbättras
Fyra närsjukvårdsområden har inrättats, och de har börjat göra genomgripande kartläggningar för att förbättra patientens väg i vården. Det handlar bland annat om patienter med stroke, frakturer, astma-kol, hjärtflimmer, hjärtsvikt och demens. Inom psykiatrin planeras liknande arbete kopplat till beroendeproblematik. Inom habilitering ser man över hur övergången mellan barn- och ungdomshabilitering och vuxenhabilitering kan förbättras.

I ett läge där vi har brist på läkare i primärvården är det också viktigt att vi utvecklar andra arbetsformer, som bland annat handlar om bättre samverkan i länet, framhåller Maria Nyberg (V), vice ordförande i nämnden.

Inom området e-tjänster pågår också ett mycket aktivt arbete som ökar tillgängligheten. Utvecklingen av olika e-tjänster, som tidbokning, barnvaccinationer och intyg samt kännedomen om webbplatsen 1177 Vårdguiden är viktig, och här ligger Region Örebro län långt framme.

Specialistverksamheter koncentreras för att ge bästa möjliga vårdkvalitet
För att utveckla bästa möjliga vårdkvalitet för patienten krävs ökad specialisering och ett stort patientunderlag. Därför koncentreras nu vissa specialistverksamheter i länet. Till exempel startas ett venöst centrum vid Karlskoga lasarett, och viss gråstarrsverksamhet, ortopedi och obesitaskirurgi koncentreras till Lindesbergs lasarett. Till USÖ koncentreras viss cancerkirurgi och stora trauman.

Fler patienter i Folktandvården
Folktandvården arbetar aktivt med att få fler att välja ett abonnemang på frisktandvård. Antalet patienter har ökat som en följd av en kraftfull inflyttning till Örebro.

Det är nu angeläget att etablera ytterligare en klinik i staden för att ta emot nya patienter, framhåller Jenny Steen.

Jämställd vård
Verksamheten granskas och utvärderas också ur ett jämställdhetsperspektiv, det vill säga hur insatser och resurser fördelas mellan kvinnor och män, pojkar och flickor.

Samtliga nämnder har ett sådant uppdrag, och inom hälso-och sjukvården och Folktandvården har nämnden beslutat att genomföra en jämställdhetsanalys av svårläkata sår hos äldre, urval för patientvisning för tandregleringsspecialist och psykosociala insatser för patienter med schizofreni.

Genom att vi nu genomlyser vår fördelning av resurser med fokus på det här perspektivet, hoppas jag att vi ska få nya insikter som leder till en mer jämställd vård, säger Camilla Hansén (Mp), ledamot i nämnden.

Kostnadsökningar för löner
Bland hälso- och sjukvårdens kostnadsökningar är det främst lönekostnaderna som ökar kraftigt, kombinerat med ökade kostnader för hyrläkare. Kostnaderna för köpt vård och förbrukningsmaterial har också stigit under årets första månader. Resultatet per april är 61 miljoner kronor sämre än för motsvarande period förra året.

Också Folktandvårdens ekonomi har under årets början utvecklats negativt. Främst beror det på ökade personalkostnader. En orsak till det är att bemanningen har kunnat ökas på orter där man tidigare haft svårt att bemanna.

Åtgärder ska vidtas
Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning ger hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att återkomma med åtgärder som sänker kostnadsutvecklingstakten. Nämnden kommer också att noga följa utvecklingen av kostnaderna.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in