Länet | Trafikverkets transportplanering saknar helhetsgrepp och klimatfrågan förringas

By on 29 februari, 2016

Sju län i Stockholm-Mälarregionen anser att Trafikverkets inriktningsunderlag saknar helhetsperspektiv och förringar klimatfrågan. Ett gemensamt remissvar har inlämnats och bakom det står företrädare för Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Sörmlands, Östergötlands och Gotlands län.

Länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland, lämnar idag genom Mälardalsrådet ett gemensamt remissvar till Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för 2018-2029. Det är framförallt 6 punkter länen lyfter tillsammans:

  • Tydligare helhetsperspektiv och målstyrning
  • Drift och underhåll måste prioriteras
  • Satsningar ska minska transporternas klimatpåverkan
  • Tydliggör prioriteringen av godstransporter med sjöfart
  • Lägg vikt vid fördelningen av utvecklingsmedel
  • Sverigeförhandlingens effekter måste beaktas

8 av 10 av landets tågresor börjar eller slutar i Stockholm, säger Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd i Stockholms län och ordförande Mälardalsrådet, som står bakom det gemensamma remissvaret. För att möta den starka utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen krävs samordnade och hållbara satsningar. Det behövs ett tydligare helhetsperspektiv på Sveriges transportinfrastruktur. Investeringar i vår region gör att avstånden minskar i hela landet.

Att garantera driften och underhållet av befintlig och tillkommande infrastruktur är avgörande för landets fortsatta utveckling.

Eftersläpande underhåll måste åtgärdas under kommande tolvårsperiod, säger Bertil Kinnunen (S), landstingsråd i Uppsala län. Trafikverkets prioriteringar måste ske i dialog med oss regionala aktörer. Vi samarbetar sedan lång tid i storregionen och har en gemensam bild av vad som ska prioriteras.

Trafikverkets medel för utvecklingsåtgärder förväntas bli begränsade under kommande planperiod och då bör resurserna läggas där insatserna gör störst nytta. Inte bara för Stockholm-Mälarregionen, utan för resenärer, företag och godstransportörer i hela landet.

Medlen i de regionala planerna ska främst gå till åtgärder i den regionala transportinfrastrukturen, säger Mats Gunnarsson (MP), Region Örebro län. Stora satsningar som höghastighetsbanor och kollektivtrafikutbyggnader leder till ökat behov av regionala åtgärder. Vi vill ha en tydlig gränsdragning mellan nationella och regionala planer, samt utökade regionala resurser.

Klimatförändringarna är en stor utmaning. Länen efterfrågar ett tydligare ansvarstagande från Trafikverket kring transporternas klimatpåverkan. Inriktningsplaneringen bör inte enbart utgå från prognoser för trafikutvecklingen, utan i högre grad bli målstyrd.

Klimatförändringarna är en ödesfråga, säger Monica Johansson (S), ordförande landstingsstyrelsen Sörmland och vice ordförande i Mälardalsrådet. Vi vill se en tydligare satsning som minskar transporternas klimatpåverkan, t ex på kollektivtrafikstarka pendlingsstråk in mot storstäder. Vi vill också se en djupare analys av hur överflyttning av gods från landtransporter till sjöfart ska ske.

Utlovade satsningar på Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur måste hållas av regeringen och Trafikverket. Åtgärder som påbörjats måste slutföras.

Nya ofinansierade satsningar i den nationella planen får inte drabba redan beslutade och planerade åtgärder, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd, Stockholms län. Dessa måste fullföljas för att gjorda investeringar inte ska gå förlorade. Vi är sju län med olika behov och utmaningar, men vi är vana att se över kommun- och länsgränserna och tala för regionen med en röst.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login