Länets aktörer uppmanas att tycka till om framtidens infrastruktur

Av på 7 oktober, 2021
Arkivbild

Med målet att skapa bättre förutsättningar för hållbara transporter i länet skickar Region Örebro län ut Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Örebro län för 2022-2033 på remiss.

– Länsplanen är en viktig vägvisare som ska peka ut riktningen mot framtidens transporter. Den visar vilka infrastruktursatsningar som ska prioriteras framöver och jag hoppas att många tar chansen att lämna synpunkter så att vi till slut kan fatta ett välgrundat beslut som bygger på största möjliga enighet, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Remissversionen av länsplanen innehåller utökade satsningar på statlig medfinansiering till kommunernas insatser för bättre kollektivtrafik, cykelvägar samt trafiksäkerhet och miljö. Även trafiksäkerhetsåtgärder på länets större vägar och framkomlighetsåtgärder på mindre statliga vägar ryms i planen.

Planen innehåller också fortsatta satsningar på att utveckla den regionala kollektivtrafiken med ökad framkomlighet för bussar och säkrare cykelvägar till hållplatserna för resenärerna.

– Behovet av ny infrastruktur är stort i länet men villkoren för resor ser mycket olika ut beroende på om du befinner dig i en tätort eller på landsbygden. Planförslaget som nu går ut på remiss skapar möjlighet till ett ökat hållbart resande i hela länet samtidigt som den ger bättre förutsättningar för näringslivets transporter, säger Nina Höijer.

Utrymmet i planen täcker dock inte hela det behov av ny infrastruktur som finns i Örebro län. Det finns ett antal brister som kommer utredas vidare för att sedan kunna bli prioriterade i framtida planer.

Planering av transportinfrastruktur är en lång process och det krävs bred enighet för att satsningar ska kunna genomföras. Remissversionen av länsplanen 2022-2033 bygger på dialog och underlag från kommuner, näringsliv, Trafikverket, länsstyrelse och andra samarbeten och intressenter. Efter dagens beslut i samhällsbyggnadsnämnden går planen ut på remiss under perioden 11 oktober 2021 – 21 januari 2022. Slutversionen av planen väntas beslutas av regionfullmäktige sommaren 2022.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in