Långsam återhämtning för landets småföretag

By on 11 mars, 2021
Arkivbild.

Svenska småföretag återhämtar sig betydligt långsammare än stora- och medelstora företag efter coronapandemin, med en sysselsättningstrend på blygsamma 6 procent. Svensk arbetsmarknad som helhet har däremot en stabil utveckling, med en av de mest positiva prognoserna i Europa. Det visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

– Det är tydligt att landets småföretagare ger en mer försiktig prognos än arbetsmarknaden i stort, även om trenden verkar gå åt rätt håll. Skillnaderna är väldigt stora mellan olika företag och branscher, vilket indikerar en återhämtning i olika takt, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup.

Sysselsättningstrenden för landets småföretag ligger på 6 procent, vilket innebär att arbetsgivarna är försiktigt optimistiska om sysselsättningen under det andra kvartalet 2021. Det kan jämföras med medelstora och stora företag, som har en prognos på 16 respektive 11 procent. Svensk arbetsmarknad som helhet har en sysselsättningstrend på 8 procent, vilket är den näst högsta prognosen i Europa.

– Sverige har uppvisat stabila prognoser under de senaste två kvartalen, och det ligger även i linje med SCB:s data som visar på en något bättre arbetsmarknad under fjärde kvartalet 2020. Samtidigt vet vi inte hur arbetsmarknaden kommer att se ut efter pandemin, när de ekonomiska stöden försvinner och företagen ska stå på egna ben, säger Mikael Jansson.

Digitaliseringen hjälper branscher som kan jobba på distans
Finans- och tjänstesektorn är den enskilda bransch som förväntas öka mest, med en optimistisk sysselsättningsprognos på 22 procent, men även byggbranschen rapporterar en stadig prognos på 14 procent. Hotell- och restaurangbranschen förväntar sig däremot en dyster vår med en prognos på -14 procent, en nedgång på 28 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal förra året.

– Företag vars anställda har möjligheten att utföra sysslor på distans står sig i en tid då vi lever med stora restriktioner i hur vi kan röra oss i samhället. Krisen har snabbat på omvandlingen av arbetsmarknaden och en del förändringar kommer sannolikt att bli bestående, säger Mikael Jansson.

Mätningen genomfördes under pågående pandemi, den 6–26 januari, vilket gör att siffrorna är svårtolkade för en långsiktig analys av arbetsmarknaden. De ska därför ses som en ögonblicksbild av de svarande företagens nyanställningsintentioner för mätningsperioden.

Branschernas jobbprognoser i Sverige

 • Finans- och tjänstesektorn, +22 procent
 • Byggbranschen, +14 procent
 • Parti- och detaljhandeln, +10 procent
 • Tillverkningsindustrin, +9 procent
 • Annan produktion, +6 procent
 • Andra tjänster, +2 procent
 • Hotell- och restaurangbranschen, -14 procent

Länderna med starkast jobbprognoser globalt

 • Taiwan, +24 procent
 • USA, +18 procent
 • Singapore, +17 procent
 • Australien, +17 procent
 • Rumänien, +12 procent

Länderna med starkast jobbprognoser i Europa

 • Rumänien, +12 procent
 • Sverige, +8 procent
 • Belgien, +8 procent
 • Tjeckien, +8 procent
 • Frankrike, +7 procent

Om sysselsättningstrenden
Sysselsättningstrenden för Sverige under det andra kvartalet 2021 är 8 procent. Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det andra kvartalet 2021 förväntar sig 17 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning, 6 procent förväntar sig en minskad sysselsättning, 2 procent svarar vet ej och majoriteten (75 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då 11 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden 8 procent.

Om ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 16 år och är den enda globala undersökning som mäter framtida sysselsättning, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet i stället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 44 länder. I Sverige har drygt 450 intervjuer genomförts.

Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 55 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i hela världen: ”How do you anticipate total employment at your location to change in the coming three months as compared to the current quarter?”. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

Information om metodiken
Från och med Q2 2020 används en metodik för att göra resultaten mer jämförbara globalt. I stället för att undersöka tio olika branscher har vissa kategorier som utgör en liten andel av den nationella arbetskraften vägts samman. Tillverkningsindustrin, byggbranschen, parti- och detaljhandeln, hotell- och restaurangbranschen samt tjänstesektorn (finans-, fastighets- och uppdragssektorn) kvarstår i undersökningen. I sektorn ”Annan produktion” ingår gruvnäringen, de gröna näringarna (jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske) samt energisektorn. I sektorn ”Andra tjänster” ingår offentlig sektor samt transportsektorn.

Förändringar i hur data viktas mellan länder har också förändrats. Tidigare bearbetades och viktades data olika utifrån länders och regioners storlek, men från och med Q2 2020 använder samtliga undersökta regioner samma analysmodell. Detta innebär att siffrorna blir mer konsekventa och internationellt jämförbara.  

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: ManpowerGroup

You must be logged in to post a comment Login