Långsam utveckling av jämställdheten i EU

By on 24 oktober, 2022
Arkivbild

Framstegen inom jämställdhet fortsätter, men det går i snigelfart. Den slutsatsen drar EIGE, European Institute for Gender Equality, av sitt jämställdhetsindex. Sverige ligger dock bra till och är EU:s mest jämställda land. Men utvecklingen av jämställdhet har avstannat i Sverige.

– Vi ser att jämställdheten har en utplanad utveckling. Det är svårt vad att säga vad det beror på men till viss del beror det på att utvecklingen av jämställdhet gör att EUs länder närmar sig varandra. Utvecklingen pekar också på att arbetet för jämställdhet måste vara långsiktigt för att utvecklingen mot jämställdhet ska fortgå, vilket vi också har lyft upp i våra uppföljningar av de svenska jämställdhetsmålen, säger Peter Vikström på Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsindexet är ett verktyg som bevakar framsteg inom jämställdhet i EU över tid. Det mäter klyftor mellan kvinnor och män på sex huvudområden – arbete, pengar, kunskap, tid, makt och hälsa – och består av 31 indikatorer. I indexet används en skala från 1 till 100, där 1 står för fullständig brist på jämställdhet och 100 för fullständig jämställdhet. Sveriges siffra är 83,9 poäng. EU-genomsnittet är 68,6 poäng, vilket bara är 5,5 poäng högre än 2010.

Det område där det görs framsteg är makt och inflytande. Mycket av denna utveckling beror på ökat kvinnligt deltagande i ekonomiskt och politiskt beslutsfattande. Detta är i sin tur kopplat till lagstadgade kvoter i en handfull EU-medlemsstater. Detta stärker betydelsen av den politiska överenskommelse i Europaparlamentet och EU-rådet om direktivet om en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser som kom i juni 2022.

– Sedan 2010 har Sveriges resultat ökat med 3,8 poäng, främst till följd av förbättringar på områdena makt och tid. Störst förändring har skett inom området ekonomisk makt. Sedan 2019 har Sveriges resultat inte förändrats, men Sverige har likväl behållit sin ledande ställning inom jämställdhet i EU i över ett decennium, säger Peter Vikström om indexet.

Pandemin påverkar

Jämställdhetsindex 2022 fokuserar för första gången främst på data från pandemiåret 2020 och visar därför på starka signaler på osäkerhet och oro.

– För första gången sedan 2010 har trenden vänt och visar på en minskning på flera områden, säger direktören för EIGE, Carlien Scheele.

– Vi ser att specifika grupper hamnar i mer utsatta situationer under kristider, är mer utsatta och skillnaderna mellan könen förvärrar situationen. Vi har inte råd att förlora fokus på jämställdhet, säger Carlien Scheele.

Helena Dalli, EU-kommissionär för jämställdhet, säger:

– Vårt engagemang för jämställdhet måste förbli orubbligt. I efterdyningarna av pandemin, den ryska aggressionen i Ukraina och den ekonomiska kris som följer i spåren av den, måste både regionala institutioner och EU-länder vara lyhörda för jämställdhet i sina budgetmässiga och politiska åtgärder.

Unik tillbakagång

För första gången sedan starten har jämställdhetsindex noterat minskningar i jämställheten inom flera kärnområden. Indexet visar att kvinnors deltagande i arbetslivet minskade och tyder på att kvinnor arbetar färre år vilket utgör ett hinder för karriär och en god pension. Dessutom deltog färre kvinnor än män i formell eller informell utbildning under 2020. Covid-19 skapade ett aldrig tidigare skådat tryck på hälso- och sjukvårdssektorn och den minskade jämställdheten påverkade kvinnors hälsotillstånd samt deras tillgång till sjukvård.

Unga kvinnor hade dessutom en högre risk för arbetslöshet som en konsekvens av pandemins ekonomiska effekter och kvinnor med migrantbakgrund löpte en ännu högre risk för arbetslöshet.

Ojämställt omsorgsansvar

Det finns en uppgång av det övergripande omsorgsansvaret (för exempelvis barn eller närstående) under pandemin framkom i en webbenkät som EIGE genomförde i hela EU under 2021. Enkäten fokuserade på den tid som spenderas på obetald omsorg. Ökningen var dock inte jämnt fördelad mellan kvinnor och män, vilket förvärrar ojämlikheten mellan könen. Detta gäller speciellt omsorg av barn där 40 procent av kvinnorna, jämfört med 20 procent av männen, spenderade minst fyra timmar per dag med att ta hand om små barn.

Klyftan mellan könen när det gäller tidsintensivt hushållsarbete ökade också under pandemin, där 20 procent av kvinnorna, jämfört med 12 procent av männen, utförde hushållsarbete i minst fyra timmar per dag inom EU.

Forum för jämställdhet

Mot den här bakgrunden anordnar EIGE den 24-25 oktober för första gången ett tvådagars jämställdhetsforum i Bryssel och online, #3stepsforward. Syftet är att sätta fokus på de mest kritiska frågorna som påverkar jämställdhet i EU, och det sker i paneldiskussioner, workshops och erfarenhetsutbyte. På forumet deltar politiska beslutsfattare, yrkesverksamma och det civila samhället som tillsammans gör åtaganden och åtgärder. Detta kommer att följas upp på ett uppföljningsforum som är planerat till 2024.

Fakta

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) bildades 2010 i syfte att stärka och främja jämställdhet i hela EU. Med tio års erfarenhet av att samla in uppgifter, bedriva forskning och utveckla resurser har EIGE blivit EU:s kunskapscentrum för jämställdhetsfrågor.

Världen | EU
Örebronyheter

Källa: Jämställdhetsmyndigheten

You must be logged in to post a comment Login