Länsstyrelsen och Länsmuseet om Järle kvarndamm

Av på 23 juni, 2020
Arkivbild

Länsstyrelsen i Örebro län tycker att mer underlag behövs. Örebro läns museum yrkar i första hand på avslag, i andra hand på att ansökan avvisas. Yttrandena gäller Järle kvarndamm som Naturvårdsverket (som äger marken) har ansökt om att få riva.

Ärendet har nu hamnat hos mark- och miljödomstolen som beslutar om tillstånd och gör avvägningen mellan naturvårds- och kulturmiljöintressen.

Länsstyrelsen i Örebro län har i uppdrag att värna både om värdefulla kulturmiljöer och om naturen och den biologiska mångfalden. I länsstyrelsens yttrande till mark- och miljödomstolen begärs att Naturvårdsverket kompletterar sin ansökan – ”så att vi får en bättre bild av hur kulturmiljön påverkas om Naturvårdsverkets förslag blir verklighet”.

”Länsstyrelsen yrkar att domstolen förelägger sökanden att komplettera ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivningen och tekniska beskrivningen enligt vad som anges i detta yttrande. Länsstyrelsen har för avsikt att yttra sig över ansökan i sin helhet efter att sökanden har inkommit med kompletterande underlag”.

Örebro läns museum har yttrat sig till mark- och miljödomstolen angående Järle kvarndamm som Naturvårdsverket har ansökt om att få riva. Länsmuseet yrkar att domstolen i första hand avslår ansökan – bland annat med dessa motiveringar:

  • Syftet med bildandet av naturreservatet 1976 var uttryckligen att värna såväl natur- som kulturvärden.
  • Samexistens mellan kultur- och naturmiljö, men även småskalig elproduktion, borde vara möjlig och är attraktiv. Det kräver dock en ägare som vill följa reservatföreskrifterna till såväl bokstav som anda.
  • Om Naturvårdsverket inte vill eller klarar av att leva upp till reservatsföreskrifterna bör annan lämplig ägare utses av domstolen och möjligheten att använda andra skyddsinstrument undersökas.

Örebro läns museum yrkar i anda hand på att mark- och miljödomstolen ska avvisa ansökan med motiveringen att ansökan saknar delar som skulle göra det möjligt för domstolen att pröva målet. Bland annat hänvisas till att ”den konsult som utfört miljökonsekvensbeskrivningen varken haft nödvändiga kulturhistoriska kunskaper eller ambitionen att samla och neutralt hantera och värdera olika typer av företeelser och perspektiv på det sätt som krävs”.

Länet
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in