Länsstyrelsens länsantikvarie om kulturmiljöer och dammen i Järle

Av på 22 maj, 2021

”Mitt agerande i fallet dammen i Järle styrs av länsstyrelsens uppdrag och de regelverk som är relevanta för just denna fråga”, förklarar Jonas Jansson – länsantikvarie vid Länsstyrelsen i Örebro län – med anledning av publikationen ”Nyttan med kulturmiljö” om landets kulturmiljöer och det arbete som länsstyrelserna gör för att främja kulturarvet

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram publikationen ”Nyttan med kulturmiljö” som riktar sig till alla som är intresserade av vår kulturmiljö – läs mer nedan.

”Skriften vill uppmärksamma den historiska dimensionen i dagens landskap och i den bebyggda miljön. Den brytning som uppstår mellan det dagsaktuella och historien hjälper oss att se vår samtid på nya sätt, liksom våra föreställningar om framtiden. Dessutom erbjuder kulturmiljöer – precis som naturmiljöer – möjligheter till upplevelser och rekreation”, säger Jonas Jansson i ett pressmeddelande om publikationen.

Med anledning av detta frågar vi Jonas Jansson: Vad gör Länsstyrelsen i Örebro län i fallet dammen i Järle? Och vad tycker du i detta fall? Så här svarar han:

”Länsstyrelsen har flera roller i ”fallet dammen i Järle”. I processen kring Naturvårdsverkets ansökan hos Mark- och miljödomstolen har Länsstyrelsen en roll att brett bevaka s.k. allmänna intressen, t.ex. naturvärden och kulturmiljövärden. Det gör vi t.ex. genom att delta i samråd, lämna yttranden och yrkanden till domstolen och att även delta i själva förhandlingen. Till grund för våra yttranden och yrkanden ligger sammanvägda bedömningar utifrån de intressen, regelverk m.m. vi har i uppdrag att bevaka.

Nu avvaktar vi besked om Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd med anledning av att Mark- och miljödomstolens dom har överklagats.

Just nu har vi två ärenden på Länsstyrelsen som rör dammen i Järle: dels ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämningen vid Järle med anledning av utrivningsåtgärderna; dels en s.k. väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av delar av Järle by. I båda dessa ärenden är handläggningen i ett mycket tidigt skede.

Därutöver har Länsstyrelsen en roll att på uppdrag av Naturvårdsverket förvalta naturreservatet Järleån, där dammanläggningen ingår.

När det gäller frågan om vad jag själv tycker i detta fall kan jag inte kommentera på annat sätt att jag deltar i de ärenden rörande dammen i Järle som ligger inom min roll som biträdande enhetschef för enheten Plan och kultur. Mitt agerande styrs av Länsstyrelsens uppdrag och de regelverk som är relevanta för just denna fråga.”

Jonas Jansson – bitr enhetschef Plan och kultur, Länsstyrelsen i Örebro län.

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram publikationen ”Nyttan med kulturmiljö” om landets kulturmiljöer och det arbete som länsstyrelserna gör för att främja kulturarvet. Den riktar sig till alla som är intresserade av vår kulturmiljö.

Vad är kulturmiljöer? Vad har de för plats i samhället och hur skyddas de? Det är frågor som besvaras i publikationen ”Nyttan med kulturmiljö”. Skriften innehåller exempel på olika typer av kulturmiljöer – allt från en prästgård i Dalarna till ett kalkbruksområde på Gotland – och har tagits fram av länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner.

”Den lyfter fram allt det arbete som pågår och görs av länsstyrelsen, tillsammans med andra, för att bevara, använda och utveckla vårt kulturarv. Vi hoppas att den ska nå fram till allt från den intresserade allmänheten och besökare av kulturhistoriska platser, till politiker och tjänstemän som arbetar med vår kulturmiljö”, säger Jonas Jansson, länsantikvarie vid Länsstyrelsen i Örebro län i ett pressmeddelande från Länsstyrelsen.

I skriften beskrivs bland annat ett framgångsrikt pilotprojekt med metallsökare från Örebro län. Andreas Jansson, som är arkeolog vid Länsstyrelsen i Örebro, beskriver samarbetet mellan Länsstyrelsen, Sveriges Metallsökarförening och Örebro läns museum. Tack vare samarbetet, där arkeologisk kompetens kombinerats med skickligheten att använda metallsökare, har en mängd förhistoriska metallföremål kunnat hittas. Dessa föremål ger oss ny kunskap om vår historia.

”Projektet är ett mycket lyckat exempel på hur nationella mål om medskapande bruk av kulturarvet kan omsättas i praktiken”, säger Andreas Jansson.

Publikationen finns i både tryckt och digital form och har levererats till bland annat Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet. Den kommer också att distribueras till politiker samt lokala, regionala och nationella myndigheter. Redan nu finns planer på fler informationsskrifter utifrån mer specifika teman.

Förord i publikationen ”Nyttan med kulturmiljö”:

Sveriges 21 länsstyrelser arbetar alla med kulturmiljöer på en mängd olika sätt, som utgår från nationell lagstiftning och från nationella kulturmiljömål. Vi vill lyfta fram hur levande och närvarande kulturarvet är i samhället idag.

Dåtid och framtid knyts ihop genom den mångfald av berättelser som kulturmiljöer bär på. Det kan gälla allt från medeltida kyrkor, förhistoriska gravfält till tidig modern stadsbebyggelse. Genom dessa handlingar tar vi historien med oss in i framtiden, så att kommande generationer får samma möjlighet att förstå sin samtid och hur den formats.

Hållbar samhällsutveckling handlar om att kunna balansera och göra goda avvägningar mellan ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv. Kulturmiljöarbetet bidrar till alla dessa perspektiv. Alla former av kunskap, historisk och humanistisk både ökar vår förståelse av mångfald och ger oss samtidigt viktiga insikter som behövs i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Dessutom är det ju faktiskt möjligt att också mäta nyttan av kulturmiljö i ekonomiska termer, inom exempelvis besöksnäringen och fastighetsvärdering.

Länsstyrelsens roll är att stötta initiativ från organisationer, enskilda och företag i deras viktiga kulturmiljöarbete. I denna skrift ger vi en inblick i nyttan som genereras i kulturmiljöarbetet. Vi hoppas att den väcker er nyfikenhet. Stort nöje med läsningen.

Ett av kulturmiljö-fallen som presenteras i ”Nyttan med kulturmiljö”.

Kultur | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in