Lantmäteriet rensar registret

By on 10 april, 2018
Arkivbild

Lantmäteriet rensar registret – sista chansen för fastighetsägare att förnya sina servitut. Uppgifter om en halv miljon inaktuella servitut och nyttjanderätter kan försvinna när Lantmäteriet rensar det officiella fastighetsregistret.

Den fastighetsägare som vill ha kvar uppgifterna i registret måste själv begära att de förnyas och det är hög tid att göra det nu, säger Olof Unger, fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet.

Under 2019 genomför Lantmäteriet en rensning av gamla och inaktuella avtalsservitut och nyttjanderätter ur det officiella fastighetsregistret. Servitut som kommit till genom en lantmäteriförrättning, så kallade officialservitut, berörs inte av ändringarna och ska därför inte förnyas.


Servitut och nyttjanderätter handlar om rätten för ägaren av en fastighet att på ett visst sätt använda en annan fastighet, till exempel köra på en väg, använda en brygga eller ta vatten från en brunn.


Att inskrivningen tas bort ur fastighetsregistret betyder i och för sig inte att servitutet eller nyttjanderätten blir ogiltig, men det kan ha stor betydelse för om servitutet ska fortsätta gälla om fastigheten byter ägare, säger Olof Unger. Rensningen grundar sig i förnyelselagen som innebär att uppgifter om så kallade avtalsservitut och nyttjanderätter som är inskrivna före 1 juli 1968 tas bort ur registret om de inte anmäls för förnyelse senast vid utgången av år 2018.

Få fastighetsägare har anmält förnyelse
Lantmäteriet räknar med att 300 000 inskrivna avtalsservitut och rättigheter behöver förnyas, men hittills har bara 80 000 blivit förnyade.

Det är svårt att säga om det beror på att många fastighetsägare inte känner till den planerade rensningen eller att man tycker att man har god tid på sig att förnya inskrivningarna. Det kan också vara så att det finns fler gamla servitut än vi räknat med som inte längre är aktuella och därför inte behöver förnyas, säger Olof Unger.

Förnyelse av inskrivningar ska inte göras för så kallade officialservitut eller rättigheter som tomträtt, vattenkraft och vattenreglering.

Det finns många oriktiga, missvisande och inaktuella inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i dag. Till exempel är nyttjanderätter äldre än femtio år normalt ogiltiga. Detta kan leda till att onödiga problem uppstår, till exempel när en fastighet ska säljas. Ett uppdaterat fastighetsregister spar både tid och pengar för alla parter. Satsningen kan dessutom komma att minska kostnaderna för lantmäteriförrättningar, säger Olle Unger.

På Lantmäteriets webbplats kan du som är fastighetsägare se vilka servitut som är kopplade till din fastighet. Där kan både företag och privatpersoner anmäla de servitut som bör vara kvar.


Så här många servitut och nyttjanderätter hade förnyats i Fastighetsregistret 31/3 2018:

Län Antal inskrivna
avtalsservitut
före 1968
Antal avtalsservitut
förnyade
% förnyade,
2017-12-31
STOCKHOLM 154 213 17 452 11%
UPPSALA 24 077 2 630 11%
SÖDERMANLAND 17 118 442 3%
ÖSTERGÖTLAND 16 729 1 478 9%
JÖNKÖPING 10 714 1 024 10%
KRONOBERG 6 841 1 277 19%
KALMAR 16 534 3 782 23%
GOTLAND 1 235 14 1%
VÄSTERBOTTEN 30 120 3 691 12%
BLEKINGE 9 350 3 197 34%
SKÅNE 42 776 4 791 11%
HALLAND 23 337 2 839 12%
VÄSTRA GÖTALAND 109 457 8 597 8%
VÄRMLAND 20 958 4 067 19%
ÖREBRO 19 630 3 326 17%
VÄSTMANLAND 15 153 2 501 17%
NORRBOTTEN 16 948 2 166 13%
DALARNA 10 883 1 459 13%
GÄVLEBORG 30 394 3 319 11%
VÄSTERNORRLAND 79 950 7 196 9%
JÄMTLAND 20 482 5 608 27%
Totalt 676 899 80 856 12%

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login