Lärare uppskattar nationella prov

By on 5 oktober, 2019

De nationella proven är uppskattade, användbara och ger ett gott stöd vid bedömning och betygssättning. Det svarar de drygt 13 000 lärare som fyllt i den årliga enkäten om de nationella proven under läsåren 2016/2017 och 2017/2018.

– Det är glädjande att det stora flertalet av de svarande lärarna uppskattar de nationella proven. Ibland målas det upp en bild i debatten om att lärarna inte alls gillar proven. Dessa enkätsvar visar att många lärare ser proven som viktiga redskap i sitt arbete, säger Anders Boman, chef på enheten för nationella prov.

Provet som helhet är bra
Bland lärarna i årskurs 3 och 6 instämmer mer än nio av tio i påståendet att proven som helhet är bra. Detta gäller såväl proven i engelska som i matematik och svenska/svenska som andraspråk. Även bland lärarna i årskurs 9 är proven uppskattade av en stor majoritet av de lärare som tagit ställning till påståendet.

– De svarande lärarna i såväl de lägre som de högre årskurserna är nöjda med våra prov. Utifrån svaren i lärarenkäterna analyserar vi löpande hur proven kan bli ännu bättre, säger Anders Boman.

Viktigt för lärarens bedömning
Drygt 90 procent av de svarande lärarna instämmer i påståendet att provet som helhet är ett stöd för betygssättningen eller bedömningen i årskurs 3 och 6. I årskurs 9 är andelen något lägre och varierar mellan prov i olika ämnen. Nästan alla lärare svarar att de i hög eller ganska hög grad väger in elevernas provresultat i betygssättningen.

Ger en bra bild av elevens prestation
De nationella proven är ett viktigt bedömningsunderlag för lärarna. Nästan alla svarande lärare anser att elevernas resultat på proven överensstämmer med elevernas övriga prestationer under året. Andelen varierar dock mellan olika ämnen.

Proven speglar den undervisning som eleverna möter
De nationella proven är konstruerade utifrån ämnets kursplan. Proven är relativt omfattande och ger ett brett bedömningsunderlag. Det är dock inte möjligt för varje enskilt nationellt prov att pröva alla delar i en kursplan, eftersom proven då skulle bli alltför omfattande. Men i enkäten svarar lärarna att proven matchar den undervisning som eleverna mött. Nästan alla svarar att proven prövar i hög eller i ganska hög grad den undervisning som lärarna genomfört.

Om rapporten
Rapporten bygger på 13 210 enkätsvar från lärare som genomförde nationella prov under läsåren 2017/2018 och 2016/2017 i grundskolan eller motsvarande skolformer. Svaren utgår från den enkät som årligen tas fram för varje prov av de universitet som på uppdrag av Skolverket, utvecklar och konstruerar de nationella proven.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Skolverket

You must be logged in to post a comment Login