LAS-utredningen hotar äldres arbetskraftsdeltagande

Av på 24 oktober, 2020

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, har på eget initiativ yttrat sig över betänkandet ”En moderniserad arbetsrätt” (SOU 2020:30). Regeringen har inte bett PRO om ett yttrande, men eftersom förslagen kan påverka äldres arbetskraftsdeltagande svarar organisationen ändå. PRO avstyrker förslagen i utredningen.

PRO påminner i remissyttrandet om att förslagen innebär att äldre arbetstagare riskerar att sägas upp i högre utsträckning. Det finns alltså en risk för de äldre att hamna i långtidsarbetslöshet med lägre pensioner som följd.

– Effekten av förslagen är att arbetsgivarens redan starka ställning på arbetsmarknaden stärks ytterligare, bland annat genom att det i princip införs en fri uppsägningsrätt i mindre företag. Det ökar risken för godtycke, säger PRO:s ordförande Christina Tallberg.

Anställningsskyddslagens tillkomst innebar krav på sakliga grunder vid uppsägning och skydd för äldre på arbetsmarknaden, och idag menar många politiker att vägen till höjd allmän pension går via ett längre arbetsliv. Mot den bakgrunden så vore det mycket olyckligt ur ett äldreperspektiv om utredningens förslag i dessa delar genomförs.

– PRO vill se politiska åtgärder som ger en väsentligt höjd allmän pension för landets nuvarande och blivande pensionärer och en stärkt äldreomsorg – inte förslag som motverkar äldres arbetskraftsdeltagande, säger Christina Tallberg.

Regionalt
Örebronyheter

Källa PRO- Pensionärernas Riksorganisation

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in