Lejaskogen – nytt naturreservat i Lindesbergs kommun

Av på 23 maj, 2021
Foto Kjell Store

Länsstyrelsen i Örebro län har bildat Lejaskogens naturreservat – ett område skogsmark kring det botaniskt rika och välkända Lejakärrets naturreservat söder om Mårdshyttan. I reservatet finns ett stort antal gruvhål, varphögar och flera byggnader/ruiner som använts inom gruvnäringen

Lejaskogens naturreservat skyddar 82 hektar skogsmark med inslag av öppen mark:

Naturreservat är det vanligaste sättet att skydda natur. Ett naturreservat kan bildas på statlig, privat eller kommunal mark genom beslut av länsstyrelsen eller kommunen. Länsstyrelsen har ett tydligt uppdrag från riksdag och regering att skydda skogar med hög biologisk mångfald. Riksdagen har antagit ett mål om att 150.000 hektar produktiv skogsmark i Sverige ska ges ett formellt skydd.

I Lejaskogen finns den mycket sällsynta och starkt hotade asknätfjärilen som Örebro län har ett internationellt ansvar för att bevara:

Naturreservatet Lejaskogen

Naturreservatet Lejaskogen ligger i ett större stråk av kalkberggrund, vilket tydligt märks genom i den artrika växtligheten. Men det är inte bara kalk i marken utan även kopparkis, vilken brutits i området under lång tid. Bergslagsleden passerar genom området, som även omgärdar det mindre naturreservatet Lejakärret. 

I större delen av de båda reservatet gör sig äldre tiders bergsbruk påmint. Brytning av kopparkis i området startade på 1550-talet, då Lejagruvan öppnades. Brytningen pågick sedan under korta perioder fram till 1919 då verksamheten lades ned. I området finns flera gruvområden med gruvhål och ruiner efter byggnader som använts inom gruvnäringen. Som minne efter alla de människor som på olika sätt arbetad inom gruvnäringen, finns även några torplämningar i reservatet. 

Karta över kulturlämningar: Blå markering kulturlämningar; Röd markering fornlämning:

Lejagruvans dagbrott 1916. Bildkälla: Lindesbergs kulturhistoriska arkiv, Tillväxtförvaltningens kulturenhet (Fritz Carlssons fotosamling):

Naturreservatet Lejakärret är så nära Ölands orkidémarker vi kan komma i vårt län. På ett gammalt gruvfält där bland annat kopparkis brutits fram till 1919 växer en rad orkidéer, många i stort antal. En lättgången stig leder runt i området, som bjuder på många underbara upplevelser av några av våra allra vackraste orkidéer. Bästa tiden att besöka Lejakärret är i början av juli. 

Naturreservatet Mårdshytte kalkskog är precis som namnet antyder en skog på kalkrik mark. Skogen är ett hem för en lång rad sällsynta växter och djur, arter som inte klarar sig i dagens modernt brukade skogar. Här finns dessutom flera riktigt kräsna exemplar, som bara växer i gamla skogar där det finns kalk i jorden. 

…………………………….

Naturreservat i Örebro län

I Örebro län finns i dag drygt 280 naturreservat och två nationalparker som representerar länets skiftande natur, från djupa naturskogar och vida myrar till sötvattensskärgård och kalkrika ängar. 

Naturreservat i Lindesbergs kommun:

 • Balsta
 • Bastviken
 • Dragtjärn
 • Forsåns mader
 • Garpbäcken
 • Getapulien
 • Gränseskogen
 • Grönbo
 • Gäddtjärn
 • Helgedomen
 • Hällabomossen
 • Hökaberget
 • Kapellet
 • Knattorpsmossen
 • Kofallet
 • Krontallen
 • Köttsala
 • Lejakärret
 • Liaskogen
 • Liljekonvaljholmen
 • Lilla Korslången
 • Långa tjärnarna
 • Malingsbo Kloten (naturvårdsområde)
 • Munkhyttan (kommunalt reservat)
 • Mårdshytte kalkskog
 • Norrbyhammar
 • Notkojudden (kommunalt reservat)
 • Näset (kommunalt reservat)
 • Råsvalen
 • Spångabäcken
 • Stora Andsjöberget
 • Stora Knattorpsmossen
 • Tempelbacken (kommunalt reservat)
 • Valsjöheden
 • Valsjötjärnen

Kulturmiljöer i Örebro län

Inom kulturmiljövården arbetar Länsstyrelsen i Örebro län för att bevara vår kanske viktigaste historiebok – kulturlandskapet. Ett landskap fullt av spår och lämningar som berättar människans historia från forntid till nutid. 

Sevärda kulturmiljöer i Lindesbergs kommun:

 • Fellingsbro kyrka och sockencentrum
 • Gamla Sundsbron
 • Guldsmedshyttans kyrka
 • Löa hytta, såg och kvarn
 • Siggebohyttans bergsmansgård
 • Skulsta röse
 • Stripa gruva
 • Yxe gamla skola
 • Österhammars kanal

Nöje | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in