Levnadsvanor största orsak till hjärtinfarkt

By on 11 september, 2021
Hög konsumtion av salt kopplas till 10 procent av alla strokefall och till 22 procent av sjukdomar i kranskärlen.

Över hälften av förekomsten av kranskärlsjukdomar som hjärtinfarkt och kärlkramp och en tredjedel av förekomsten av stroke i åldrarna 25 till 84 år i Sverige kan kopplas till levnadsvanor, visar en rapport från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) som Hjärt-Lungfonden har beställt.

– Beräkningarna ger viktig kunskap om hur mycket svenska folkets levnadsvanor påverkar förekomsten av hjärt-kärlsjukdom. Nu vill vi sprida budskapet såväl till beslutsfattare som allmänhet för att bidra till bättre och hälsomässigt mer hållbara levnadsvanor, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Den grupp av levnadsvanor som visar sig ha störst påverkan på förekomsten av hjärt-kärlsjukdom i Sverige är ohälsosamma matvanor, vilka kan kopplas till nästan hälften (46 procent) av all ischemisk hjärtsjukdom i åldersgruppen och till omkring 15 procent av strokefallen. Bland matvanorna står högt saltintag för den största förklaringsfaktorn. Hög konsumtion av salt kopplas till 10 procent av strokefallen och till 22 procent av sjukdomarna i kranskärlen.

– Över 95 procent av den svenska befolkningen konsumerar mer salt än WHO:s rekommenderade fem gram per dag. Ett alltför högt saltintag som främsta orsak till hjärtinfarkt och stroke stärker argumenten för ett saltsänkningsprogram, med målet att sänka saltkonsumtionen i Sverige. Vi vill uppmana Livsmedelsverket och livsmedelsindustrin att skyndsamt hitta ett sätt att sänka saltinnehållet i våra livsmedel, säger Anette Jansson, dietist på Hjärt-Lungfonden.

Även lågt intag av fullkorn har stor betydelse och kunde förklara omkring 15 procent av all ischemisk hjärtsjukdom i den studerade åldersgruppen.

Om resultaten

Ohälsosamma matvanor är den kategori av levnadsvanor som haft störst inverkan och tillskrivs 46 procent av förekomsten av ischemisk hjärtsjukdom bland de studerade åldersgrupperna, medan 15 procent kopplas till stroke. Därefter följer levnadsvanorna rökning, högt BMI, alkoholkonsumtion och slutligen låg fysisk aktivitet i betydelse för förekomsten av hjärt-kärlsjukdom:

Hur stor andel av hjärt-kärlsjukdomar som kan tillskrivas olika levnadsvanor:

Notering: ”Övriga sjukdomar” inkluderar hypertensiv hjärtsjukdom, förmaksflimmer, aortaaneurysm och subaraknoidalblödning.

Hur stor andel av hjärt-kärlsjukdomar som kan tillskrivas olika matvanor (* = alltför låg konsumtion och förhöjd risk).

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Hjärt och Lungfonden
Om studien
Syftet med studien är framför allt att beräkna andelen av hjärt-kärlsjukdom i Sverige för åldrarna 25–84 år där levnadsvanor är en bidragande orsak. Ingående hjärt-kärlsjukdomar med koppling till levnadsvanor är stroke, ischemisk hjärtsjukdom, hypertensiv hjärtsjukdom, förmaksflimmer, aortaaneurysm och subaraknoidalblödning. Förekomsten av hjärt-kärlsjukdom kopplat till levnadsvanor bedöms som osäkert bland de yngsta och äldsta åldersgrupperna, varför endast relativa risker för åldrarna 25 till 84 år har inkluderats. Enbart risker med signifikant påverkan på hjärt-kärlsjukdom har ingått i studien.
Metoden, som kallas Population Attributable Fraction (PAF) eller tillskrivningsfaktor på svenska, anger hur stor del av sjukdomsbördan som kan förklaras av olika riskfaktorer. Metoden är flexibel och hanterar en eller flera riskfaktorer samtidigt samt tillåter individuella risknivåer för olika sjukdomar. Riskerna kopplade till levnadsvanor är baserade på den senaste publikationen av den stora internationella studien Global burden of disease. Uppgifter om den svenska befolkningens levnadsvanor är hämtad från offentlig statistik. Studien är populationsbaserad och beräkningarna har gjorts med hänsyn till hur levnadsvanorna ser ut i befolkningen i stort och vilka levnadsvanor som orsakar mest sjukdom i befolkningen som helhet, ej på individnivå.

You must be logged in to post a comment Login