Lindekultur vill ha öppet möte om Spruthuset och Café Oscar

Av på 6 november, 2013

Nätverket Lindekultur vill ha ett öppet möte om flyglarna på Rådhustorget i Lindesberg – innan något beslut tas om en eventuell försäljning. Flyglarna – Spruthuset och Café Oscar – är två kulturmärkta byggnader i den kulturhistoriskt bäst bevarade delen av Lindesberg. Därför behövs en öppen diskussion om vad som ska hända med dessa.

Det skriver Nätverket Lindekultur till kommunalråden i Lindesbergs kommun och styrelsen för det kommunala fastighetsbolaget TUAB (Tredingen Utveckling AB).

Nätverket Lindekultur vill bidra till att Lindesberg är en levande och attraktiv kulturkommun genom samverkan, samordning och samsyn kring kulturlivet i kommunen. ”Vi har alla – politiker, kommunala tjänstemän, näringsliv och invånare – ett gemensamt intresse av detta. Låt oss därför ha en öppen diskussion om hur vi bäst bevarar de kulturhistoriska värdena i Lindesberg”, skriver nätverket.

Bakgrund: Styrelsen för det kommunala fastighetsbolaget TUAB har för avsikt att behandla frågan om att sälja flyglarna på Rådhustorget i Lindesberg – Spruthuset och Café Oscar. TUAB:s VD vänder sig med anledning av detta till ägarna Lindesbergs kommun. Om kommunen inte ser något hinder att släppa fastigheterna till en privat ägare kommer så att ske genom att ge en mäklare i uppdrag att sälja dem. TUAB:s VD påpekar vikten att försäljningen ska ske till den som kan visa ett långsiktigt hållbart förslag till hur fastigheterna kan förvaltas på bästa sätt och att det kulturella bevarandevärdet ska ges stor vikt.

Öppet möte om tre frågor: Nätverket Lindekultur vill med anledning av detta inbjuda till öppet möte med berörda och intresserade parter för att diskutera tre frågor – innan ett beslut tas om en eventuell försäljning av flyglarna på Rådhustorget:

Hur ser berörda politiker, kommunala tjänstemän och privata aktörer på vad som menas med ”det kulturella bevarandevärdet” kring Rådhustorget?

Hur ser berörda parter på vikten av Café Oscar som turistbyrå och planerna för Spruthuset som ett stadshistoriskt museum?

Hur ser berörda parter på det långsiktiga värdet av att behålla fastigheter som är viktiga för kulturlivet i kommunal ägo?

Fakta att beakta: Som underlag till diskussionerna pekar Nätverket Lindekultur på följande:
Rådhustorget är den kulturhistoriskt bäst bevarade delen av gamla Lindesberg med flera kulturminnesmärkta byggnader – bland annat Spruthuset och Café Oscar som därmed har vissa restriktioner när det gäller ombyggnationer.

Linde Fornminnes- och hembygdsförening har långt gångna planer för Spruthuset som ett stadshistoriskt museum med möjligheter för skolbarn och turister att ta del av stadens historia och dess betydelse för Bergslagen. Anledningen till detta är att Lindesberg inte längre har något stadsmuseum sedan Lindesbergs Museum flyttats från Tellandska gården till Stripa.

Ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för ett levande kulturliv vilket bekräftas av den kartläggning av lokalbehov som pågår inom Nätverket Lindekultur.

Tellandska gården i Lindesberg – tidigare Lindesbergs Museum – är till salu genom det kommunala bolaget Fastigheter i Linde AB (FALAB) som äger fastigheten. Linde Fornminnes- och hembygdsförening – som tidigare ägde fastigheten – vill att byggnaden ska behållas av kommunen och användas till förvaltnings- och föreningslokaler med kontor på övervåningen och utrymme åt kultur- och fritidsförvaltningens arrangemang på nedre våningen.

Föreningen köpte Tellandska gården 1939 med ekonomiskt stöd från Linde sparbank och Lindesbergs stad. Gården rustades upp, samlingarna ordnades och 1943 invigdes museet i samband med 300-årsfirandet av stadsprivilegierna. År 1982 sålde föreningen Tellandska gården till Lindesbergs kommun för en symbolisk summa (EN krona) med avsikten att bevara huset som en kulturhistorisk byggnad och en mötesplats för kulturellt utbyte. Senare flyttades museets samlingar till Stripa och en försäljning av fastigheten aktualiserades.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in