Lindesbergs kommun nu redo att skriva under demokrati-deklarationen

Av på 10 december, 2020

Demokratidag för ungdomar och utbildningsdag för förtroendevalda om den svenska demokratins historia. Det är de åtaganden som Lindesbergs kommun kommer att anta när de skriver under Deklaration för en stark demokrati, enligt förslag till kommunstyrelsen.

Deklarationen för en stark demokrati syftar till att konkretisera olika satsningar och initiativ kring demokratin som görs av respektive aktörer – däribland alla kommuner. Den 18 september 2020 skrev Region Örebro län tillsammans med tio av länets kommuner under Deklaration för en stark demokrati. Lindesberg och Nora var de kommuner som inte var med – men Lindesbergs kommun hade för avsikt att skriva på digitalt vid ett senare tillfälle.

Nu har Lindesbergs kommun tagit fram ett förslag som kommer att behandlas på kommunstyrelsen 15 december för att senare antas av kommunfullmäktige. Enligt förslaget kommer Lindesbergs kommun att åta sig detta:

Demokratidag för ungdomar

  • Under 2021 planerar Lindesbergs kommun anordna en demokratidag där politiker och representanter för kommunens förvaltningar träffar unga i kommunen för diskussion om gemensamma frågeställningar. Målgruppen för demokratidagen är unga 13–25 år som är boende eller studerande i Lindesbergs kommun. Syftet med demokratidagen är att för kommunen lyssna till ungas synpunkter inom olika områden och möjliggöra för ungdomar att påverka i olika frågor. Det som framförs under dagen ska vara en del av underlagen till de kommunala besluten och möjliggöra för kommunen på ett av flera systematiska sätt få in ungas tankar och åsikter.
  • Sedan 2016 har Lindesbergs kommun årligen anordnat en demokratidag för ungdomar i kommunen. I samband med att den årliga demokratidagen för ungdomar infördes 2016 har kommunstyrelsen tagit fram en riktlinje som kontinuerligt uppdateras för att stämma överens efter behov och önskemål. Riktlinjen reviderades senast i september 2020 och gäller fram till och med 2023. Lindesbergs kommun kommer fortsätta utveckla riktlinjen för demokratidagen, bland annat genom att få in ungdomar med funktionshinder.

Utbildningsdag för förtroendevalda med tema den svenska demokratins historia

  • 100 år av ett demokratiskt styrelseskick är inte en lång tid, därför kommer Lindesbergs kommun under 2021 att anordna en utbildningsdag för kommunens förtroendevalda med tema den svenska demokratins historia. Detta för att öka medvetenheten bland de förtroendevalda samt verka för att fler får kunskap om Sveriges historia. Kostnaden för deltagande i utbildningsdagen för förtroendevalda ska finansieras av nämnden som ledamot och ersättare sitter i.
  • Källa: Kallelse till kommunstyrelsen 15 december 2020

Deklarationen för en stark demokrati är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig under åren 2020-2021 bidra till de åtaganden som anges i deklarationen:

“Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att: 1) verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet; 2) arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin; 3) bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.”

Politik | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in