Lindesbergs kommun skriver under Deklaration för en stark demokrati

Av på 15 februari, 2021

Lindesbergs kommun har nu skrivit under Deklaration för en stark demokrati där kommunen under demokratiåret 2021 åtar sig att genomföra: En demokratidag för ungdomar där politiker och representanter för kommunens förvaltningar träffar unga i kommunen för diskussion om gemensamma frågeställningar. En utbildningsdag för förtroendevalda och tjänstemän i Lindesbergs kommun med tema den svenska demokratins historia.

Åtagandet antogs av Lindesbergs kommuns Kommunstyrelse 15 december och kommer inte – som tidigare angetts – att behöva antas av Kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ och representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

“Jag har skickat in våra åtaganden till kommittén Demokratin 100 år och väntar nu på ett svar från dem”, meddelar Ebba Jansson – kommunsekreterare i Lindesbergs kommun.

I september 2020 skrev Region Örebro län tillsammans med tio av länets kommuner (utom Lindesberg och Nora) under Deklaration för en stark demokrati. Flera av kommunerna har i sina åtaganden deklarerat att de ska intensifiera arbetet med medborgardialoger på olika sätt för att stärka demokratin.

“Deklaration för en stark demokrati” är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen “Vår demokrati – värd att värna varje dag”. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år 2021 och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de åtaganden som anges i deklarationen.

Detta åtar sig Lindesbergs kommun genom sin underskrift av av Deklaration för en stark demokrati:

Demokratidag för ungdomar: Under 2021 planerar Lindesbergs kommun anordna en demokratidag där politiker och representanter för kommunens förvaltningar träffar unga i kommunen för diskussion om gemensamma frågeställningar. Målgruppen för demokratidagen är unga 13–25 år som är boende eller studerande i Lindesbergs kommun. Syftet med demokratidagen är att för kommunen lyssna till ungas synpunkter inom olika områden och möjliggöra för ungdomar att påverka i olika frågor. Det som framförs under dagen ska vara en del av underlagen till de kommunala besluten och möjliggöra för kommunen på ett av flera systematiska sätt få in ungas tankar och åsikter. Sedan 2016 har Lindesbergs kommun årligen anordnat en demokratidag för ungdomar i kommunen. I samband med att den årliga demokratidagen för ungdomar infördes 2016 har kommunstyrelsen tagit fram en riktlinje som kontinuerligt uppdateras för att stämma överens efter behov och önskemål. Riktlinjen reviderades senast i september 2020 och gäller fram till och med 2023. Lindesbergs kommun kommer fortsätta utveckla riktlinjen för demokratidagen, bland annat genom att få in ungdomar med funktionshinder.

Utbildningsdag för förtroendevalda och tjänstemän i Lindesbergs kommun med tema den svenska demokratins historia: 100 år av ett demokratiskt styrelseskick är inte en lång tid, därför kommer Lindesbergs kommun under 2021 att anordna en utbildningsdag för kommunens förtroendevalda med tema den svenska demokratins historia. Detta för att öka medvetenheten bland de förtroendevalda samt verka för att fler får kunskap om Sveriges historia. Kostnaden för deltagande i utbildningsdagen för förtroendevalda ska finansieras av nämnden som ledamot och ersättare sitter i.

Detta åtar sig alla som skriver under Deklarationen för en stark demokrati:

De aktörer som undertecknar deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. För att stärka demokratin ska aktörerna som ansluter sig till deklarationen: verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet; arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin; bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Därför behövs deklarationen: Runt om i världen utmanas och försvagas demokratier. Demokratin är ifrågasatt. Sveriges demokrati står på en stabil grund genom att de grundläggande fri- och rättigheterna är väl förankrade hos befolkningen, valdeltagandet är högt liksom tilliten till demokratiska institutioner och mellan människor. Samtidigt står alltför för många människor utanför och varken deltar eller känner sig delaktiga i vår demokrati. Det offentliga samtalet hårdnar och antidemokratiska aktörer blir allt mer synliga.

Politik | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in