Lindesbergs småstadsmiljö fortfarande en kulturmiljö av riksintresse

By on 8 februari, 2023
Bild: LindeKultur

Riksantikvarieämbetet har genomfört en större översyn av riksintresseanspråk för kulturmiljövården som kan underlätta för bostadsbyggande framöver.

Inget av de sex områden av riksintressen som finns i Lindesbergs kommun berörs av översynen vilket innebär att Lindesbergs småstadsmiljö fortfarande är en kulturmiljö av riksintresse.

….

Bondebyn – Järle – Yxe

Odlingslandskap som har kulturhistoriskt värdefull bergslags- och bruksbebyggelse. Herrgårdsmiljön kring Yxe före detta bruksherrgård är från 177-talet, den är belägen vid ett biflöde till Järleån.

….

Fellingsbro – Sockencentrum

Kyrkan med tillhörande kastal har dominerande åsläge och ligger i öppet odlingslandskap. Här finns prästgård och arrendatorsgård, skola och fattigstuga.

….

Hinseberg

Herrgådsmiljö med bevarad 1800-talsbebyggelse. Medeltida godsbildning med nuvarande herrgårdsbyggnad från 1803, ett nygotiskt utsiktstorn från 1840 och en flottbro från 1836.

….

Lindesberg

Småstadsmiljö som visar centralmaktens strävan vid 1600-talets mitt att grunda nya städer för att främja den för riket viktiga bergshanteringen samt den förindustriella stadens bebyggelse och liv.

….

Röda jorden

Fornlämningsmiljö med lågtekniska järnframställningsplatser och därtill hörande råvaruområde från järnålderns inledningsskede. Längs myr- och mosskanterna ligger järnframställningsplatserna främst synliga genom de låga vallformade slaggvarpen.

….

Siggebohyttan

Bergslagsmiljö med välbevarad bergsmansgård. Musealt bevarad bergsmansgård från omkring 1800 med omgivande odlings- och skogslandskap. Till området hör gruvor och hyttruin. Siggebohyttans bergsmansgård är skyddad som byggnadsminne.

….

Ett område av riksintresse för kulturmiljövården är en kulturmiljö som har få eller inga motsvarigheter i regionen och landet. Det ska bland annat visa hur människan utnyttjat tillgängliga naturresurser, utvecklingen av samhället, näringsliv, sociala villkor, byggnadsskick och olika estetiska ideal.

I Örebro län finns 54 områden av riksintresse för kulturmiljövården varav ett i Örebro kommun inte längre omfattas av skyddet. I Lindesbergs kommun finns sex områden av riksintresse: Bondebyn i Järle /Yxe; Fellingsbro kyrka; Hinsebergs herrgård; Röda jorden; Siggebohyttans bergsmansgård; Lindesbergs småstadsmiljö.

– Inget av dessa områden i Lindesbergs kommun berörs av Riksantikvarieämbetets översyn, enligt Mia Geijer – länsantikvarie på Länsstyrelsen i Örebro län.

Att ett område är av riksintresse betyder att miljön är värd att skydda ur ett nationellt perspektiv. Det är en signal om att här finns så höga värden att kulturmiljön har företräde då motstående intressen finns.

Länsstyrelsen/staten kan upphäva kommunala beslut som gäller riksintresseområdena om kulturvärdena inte har beaktats tillräckligt. Kommunerna ska i sin tur redovisa hur de kulturhistoriska värdena ska tas tillvara inom dessa områden, enligt Länsstyrelsen.

Regeringsuppdrag kopplat till bostadsbyggande

Riksantikvarieämbetets översynen ingår i ett regeringsuppdrag som myndigheten nyligen redovisat. Länsstyrelserna identifierade i ett tidigare regeringsuppdrag riksintresseanspråk som har ett prioriterat behov av översyn av aktualitet eller utbredning. Bakgrunden var att det kunde finnas en möjlig konflikt med bostadsbyggande.

Riksantikvarieämbetet har granskat de cirka 350 riksintressen som länsstyrelserna identifierade och bedömt om de uppfyller de nya kriterierna för riksintresseanspråk för kulturmiljövården. Resultatet är att 11 anspråk avstås, 71 anspråk revideras och cirka 270 anspråk kan finnas kvar i befintligt skick. Totalt sett finns cirka 1.480 riksintresseanspråk för kulturmiljövården i Sverige.

Revideringarna innebär att riksintressenas beskrivningar uppdateras, till exempel att motiveringen till varför området är av riksintresse renodlas, eller att utbredningen området har i landskapet justeras.

”Det går att bygga nytt i utpekade kulturmiljöer”

– Att bygga bostäder i utpekade kulturmiljöer är ibland enklare, ibland svårare. Att det byggs fler bostäder i samhället är mycket viktigt och måste ske på olika platser i städer, orter och landsbygd, förklarar Sara Hallström – stadsarkitekt i Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.

Hon menar att det oftast går att bygga bostäder på ett hållbart sätt även i riksintresseanspråk för kulturmiljövården: ”Resultatet kan bli attraktiva och varierade boendemiljöer som samtidigt bidrar till förståelse för historien, nyttjar cirkulär ekonomi och ger klimatbesparingar.”

– Det viktiga inför all fysisk planering och i bygglovsfrågor är att det finns aktuella och relevanta underlag. Riksintresseanspråken bör vara tydliga och uppdaterade till innehåll och urval – då utgör de en resurs när förändringar i miljön önskas göras, fortsätter Sara Hallström.

Det formella skyddet i plan- och bygglagen för olika objekt i miljön är starkt. Exempelvis omfattas alla fornlämningar och äldre eller speciella byggnader i hög grad av ett skydd i lagen.

– Vad som är ”äldre” eller ”speciellt” är till viss del en tolkningsfråga för dem som har utbildning för det men i viss mån en demokratisk fråga som gärna kan hanteras genom regelbunden medborgardialog och politiskt förankrade och antagna underlag, enligt Sara Hallström.

– Det betyder att det inte är själva riksintresset som eventuellt hindrar för planering och byggande. Men om ett riksintresseanspråk tas bort, eller om underlaget är otydligt, kan helhetssynen på området eller landskapet försvagas eller medföra att förvaltningen och planeringen av området försvåras.

Kultur | Lindesberg
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login