Lokalt | Beslut i Kommunstyrelsen

By on 16 december, 2015

På Kommunstyrelsens möte 14 december behandlades frågor som social hänsyn i upphandling, boendeformer för ensamkommande barn och tillsättning av programdirektörer. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag. Här presenteras ett urval av besluten.

Social hänsyn i upphandling
Kommunstyrelsen informeras om social hänsyn i upphandling. 2012 fattades beslut om Upphandlingspolicy och Riktlinjer för hållbar upphandling. I policyn och riktlinjerna tydliggörs att sociala hänsyn ska beaktas i kommunens upphandlingar. I juni 2013 togs en handlingsplan för sociala hänsyn i upphandlingar fram och i ett tillägg till handlingsplanen pekades flera planerade upphandlingar ut som lämpliga för att ställa krav på arbetsmarknadsåtgärder i. Mellan 2014 och 2015 har det arbetats med att ta fram en gemensam plattform för Örebro kommun tillsammans med Futurum fastigheter, Örebrobostäder, Örebroporten, Västerporten och Region Örebro län.

Boendeformer för asylsökande ensamkommande barn
Kommunstyrelsen beslutar att Kommunledningskontoret får i uppdrag att ha beredskap för olika boendeformer för asylsökande ensamkommande barn och att vid behov upphandla boenden för asylsökande ensamkommande barn. Kommunledningskontoret får också i uppdrag att ta fram en strategi för olika former av socialt boende inklusive flyktingboende.

Migrationsverket har under 2015 kraftigt skrivit upp prognosen för antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Den senaste prognosen från oktober innebär en uppskrivning från 12 000 till 29 000–40 000 barn under 2015. För 2016 ligger beräkningarna på 16 000 till 33 000 barn. På grund av detta måste Örebro kommun, och övriga kommuner i landet, förbereda sig för att ta emot långt fler ensamkommande barn än vad det tidigare har planerats för. I Örebro kommun pågår därför ett omfattande arbete med att hitta lokaler och starta nya boenden.

Mot bakgrund av det hastigt förändrande omvärldsläget med ett kraftigt ökat antal ensamkommande barn under 2015 är efterfrågan på boendeplatser stor i kommunen. Idag talar ingenting för att antalet ensamkommande barn till Sverige och Örebro kommer att minska. Kommunen bör öppna för fler möjliga boendelösningar för målgruppen. Utifrån behov och resurser bör kommunen ha beredskap för olika boendeformer, och att delar av mottagandet bör kunna upphandlas.

Tillsättning av programdirektörer
Kommunstyrelsen beslutar förordna Charlotta Karlsson-Andersson som programdirektör för programområde Barn och utbildning 2016–2017. Daniel Jansson-Hammargren förordnas som programdirektör för programområde Social välfärd 2016–2019.

I Övergripande strategier och budget (ÖSB) 2016 fick kommundirektören bland annat ett uppdrag att föreslå förändringar i förvaltningsorganisationen i syfte att minska kostnaderna och öka effektiviteten. Som ett led i effektiviseringen blir förvaltningschefen Charlotta Karlsson-Andersson även programdirektör för programområde Barn och utbildning och tillträdande förvaltningschefen för Vård- och omsorgsförvaltningen Daniel Jansson-Hammargren förordnas som programdirektör för programområde Social välfärd.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login