Lokalt | Beslut i Kommunstyrelsen

By on 21 januari, 2016

På Kommunstyrelsens möte 19 januari behandlades frågor som utredningsuppdrag för kostnadsreducering och effektivisering och förordnande av kommundirektör. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag och behandlade bland annat ett projekt för minskat utanförskap.

Här presenteras ett urval av besluten. Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Riktade utredningsuppdrag 2016 för kostnadsreducering och effektivisering
Kommunstyrelsen antar med vissa förändringar Kommunledningskontorets förslag 2016-01-04 till effektiviseringar.

I och med beslut av Övergripande strategier och budget 2016 med plan för 2017 och 2018 riktades utredningsuppdrag till kommundirektören. Grunden till de riktade uppdragen var att under perioden till och med 2018 kommer Örebro kommun att genomföra en kraftig utbyggnad av skola och omsorg. Utbyggnaden som måste göras kommer att innebära en stor ekonomisk ansträngning för kommunen. Kostnadsökningarna måste bromsas så att ökningstakten inte är snabbare än takten på intäktsökningarna.

Som ett led i att sänka kostnaderna ska ett antal verksamhetsgenomlysningar och utredningar genomföras. Syftet med utredningarna är att hitta effektiviseringar och kostnadsreduceringar. Uppdraget är att sänka kommunens kostnader med 40 miljoner kronor 2016 och få en helårseffekt för 2017 och 2018 på totalt 80 miljoner kronor.

Förordnande av kommundirektör
Kommunstyrelsen förordnar Anne Andersson som kommundirektör från den 1 februari 2016 till den 31 augusti 2017.

I samband med att nuvarande kommundirektör slutar sin anställning i Örebro kommun förordnas nuvarande ekonomidirektör tillika förvaltningschef för Kommunstyrelseförvaltningen Anne Andersson som kommundirektör.

Arena Örebro för minskat utanförskap
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt uppdrar åt kommundirektören att tillsammans med ÖSK Fotboll, KIF Örebro och Region Örebro län ingå ett samarbetsavtal om insatser för att minska utanförskap. Örebro kommuns finansiering av samarbetsavtalet är 200 000 kronor årligen 2016–2018.

Aktiviteter ska påbörjas i Vivalla och med ensamkommande flyktingbarn i Örebro för att senare utvidgas till andra orter i regionen. Beslutet gäller under förutsättning att Örebro Region län deltar med åtminstone samma belopp.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login