Lokalt | Beslut i Kommunstyrelsen

Av på 7 april, 2016

På Kommunstyrelsens möte 5 april behandlades frågor som kommunens årsredovisning och nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag.

Här presenteras ett urval av besluten.

Årsredovisning 2015
Kommunstyrelsen godkänner Kommunstyrelseförvaltningens förslag till årsredovisning. Beslutspunkterna ska upp i Kommunfullmäktige för slutligt beslut 27 april.

Av årsredovisningen framgår bland annat vad verksamheterna gjort under året, hur de nått upp till Kommunfullmäktiges uppsatta mål och kommunens ekonomiska resultat. Efter beslut i Kommunfullmäktige kommer årsredovisningen att publiceras på orebro.se.

Tillsynsrapport för intern kontroll 2015
Kommunstyrelsen godkänner rapporten och lämnar den till Stadsrevisionen. Den ska vidare till Kommunfullmäktige 27 april för slutligt beslut. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att säkra och utveckla den nämndövergripande interna kontrollen samt att uppdatera organisationen för kommunens visselblåsarfunktion.

Örebro kommun har med riktlinjer, tydlig ansvarsgrund i nämndreglementen och bolagspolicy samt genom den nya handboken för intern kontroll byggt en stadig grund för ett systematiskt, tydligt och utvecklande arbete med intern kontroll. Bedömningen är att den interna kontrollen i kommunen är god och utvecklas på ett bra sätt.

Årsredovisning för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen år 2015
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Årsredovisning 2015 för Örebro Rådhus AB och de dotterbolag, intressebolag och dotterdotterbolag som ingår i Örebro Rådhuskoncernen och lägga den till handlingarna. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 27 april för slutligt beslut.

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem
Kommunstyrelsen beslutar följa de av Skolverket föreslagna högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola och fritidshem. Avgiftsnivåerna gäller från och med 1 maj. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 27 april för slutligt beslut.

Förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem har ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in