Lokalt | Beslut i Kommunstyrelsen

By on 8 juni, 2016

På Kommunstyrelsens möte 7 juni behandlades frågor som delårsrapport med prognos 1 2016, klimatstrategi för Örebro kommun och vuxennärvaro sommaren 2016. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag. Nedan presenteras ett urval av besluten.

Delårsrapport med prognos 1 2016
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport med prognos 1 för 2016. Samtliga nämnder som prognostiserar underskott för år 2016 ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade budgetramar.

Resultatet efter årets fyra första månader visar ett resultat på 134 mnkr. Kommunens samlade resultat för helåret 2016 prognostiseras till 268 mnkr, vilket är ett överskott på 160 mnkr i förhållande till budget. Exklusive jämförelsestörande poster blir resultatet 140 mnkr.

Nämnderna redovisar sammantaget ett prognostiserat underskott på 41 mnkr. Skatteintäkterna och generella statsbidrag beräknas ge 67 mnkr mer än budgeterat. Helårsprognosen för finansverksamheten visar ett underskott mot budget på 17 mnkr.

Ekonomiskt stöd till Örebro Fredskonferens 2016
Kommunstyrelsen beslutar att Örebro kommun bidrar med 150 000 kronor till Örebro Fredskonferens 2016 som äger rum 21 oktober 2016.

Klimatstrategi för Örebro kommun
Kommunstyrelsen beslutade om revideringar i dokumentet inför att Kommunfullmäktige ska hantera detta vid sitt sammanträde 15 juni.

Tillsättning av näringslivsdirektör
Kommunstyrelsen beslutar förordna Fredrik Forsberg som näringslivsdirektör från den 15 augusti 2016 till den 14 augusti 2020.

Vuxennärvaro sommaren 2016
Kommunstyrelsen beslutar anslå 2 miljoner kronor till ökad professionell vuxennärvaro sommaren 2016 i partnerskapsområdena med särskilt fokus på lokalt områdesarbete.

Utifrån den sociala oro som den senaste tiden präglat vissa bostadsområden i Örebro ser vi att det finns ett stort behov av en ökad lokalnära professionell vuxennärvaro på plats i våra partnerskapsområden Vivalla/Baronbackarna, Varberga/Oxhagen och Brickebacken.

Politik | Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login