Lokalt – Beslut i Kommunstyrelsen

Av på 7 december, 2016

På Kommunstyrelsens möte den 6 december behandlades frågor som till exempel utbyggnadsplan för bredband, det nya Kulturkvarteret och en satsning på ”brobyggare” i Vivalla och Baronbackarna. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade bland annat handlingsplan för HBTQ-frågor.

Nedan presenteras några exempel på besluten som togs. Protokollen är ännu inte justerade.

Utbyggnadsplan för bredband i Örebro kommun, 2016-2017
I styrdokument ”kommunledningen i Örebros övergripande strategier och budget 2016 med plan för 2017-2018” anges att kommunen ska verka för en ökad bredbandsutbyggnad. Därför har ett arbete pågått med att ta fram en bredbandsstrategi samt en utbyggnadsplan. Bredbandsstrategin anger att målet är att 90 procent av alla hushåll och 90 procent av alla företag i såväl tätorter som i glesbygd senast under år 2020 ska kunna erbjudas en överförings-hastighet på minst 100 Mbit/s.

Kommunstyrelsen beslutar anta utbyggnadsplanen 2016-2017, med förslag på delprojektområden, och påbörja utbyggnaden av infrastrukturen för stamnät i närområden till, Stora Mellösa, Norra bro och Odensbacken samt Närkes Kil. Projekten leder till ökade driftkostnader för Örebro kommun på 2,6 miljoner kronor/år. Finansiering sker genom avsatta medel i budgeten för åren 2016-2017.

Igångsättningsbeslut för nytt kulturkvarter vid Konserthuset
I Övergripande strategier och budget 2013 (ÖSB) beskrevs en ambition om att utveckla hela området runt Konserthuset (kvarter Klockargården) till ett förstärkt kulturcentrum för Örebro och regionen.

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att starta arbetet med planering och genomförande i enlighet med Uppdragsdirektiv för Kulturkvarteret, och ge Örebroporten fastigheter i uppdrag att genomföra byggnation av Kulturkvarteret.

Sociala investeringar – Brobyggare i Vivalla och Baronbackarna
Förvaltningen förskola och skola ansöker tillsammans med Socialförvaltningen och Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete om att genomföra en satsning inom ramen för sociala investeringar. Satsningen går under namnet Brobyggare.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna ansökan Brobyggare. Satsningen genomförs från och med hösten 2016 fram till årsskiftet 2018/2019. Vid lyckat utfall sker därefter implementering i ordinarie verksamhet.

Handlingsplan för HBTQ-frågor
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar anta ”Handlingsplan för HBTQ-arbete 2017-2021”. Handlingsplanen träder i kraft 1 januari 2017 och ersätter då ”Handlingsplan för HBT-frågor 2012-2015”.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in