Lokalt | Beslut i Kommunstyrelsen

Av på 25 mars, 2015

På Kommunstyrelsens möte 24 mars behandlades frågor som kommunens årsredovisning 2014, Tillsynsrapport 2014 och en ny social investering. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag. Nedan presenteras ett urval av de beslut som togs av Kommunstyrelsen och dess utskott. Protokollen är ännu inte justerade. 

Hela ärendelistorna hittar du här >>

Årsredovisning Örebro kommun 2014
Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att godkänna Årsredovisning för Örebro kommun 2014. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

Bedömningen är att insatserna i nämnderna under 2014 bidragit till önskad utveckling för samtliga av kommunens fyra strategiska områden; hållbar tillväxt, människors egenmakt, barns och ungas behov och trygg välfärd. Sju av kommunfullmäktiges 14 mål för god ekonomisk hushållning har uppnåtts, sex av målen har inte klarats men tre av dem visar en positiv utveckling.

Kommunens resultat för 2014 uppgår till 207 mnkr, vilket är 229 mnkr högre än budgeterat. Kostnadsutvecklingen är lägre än väntat och nämnderna har sammantaget ett överskott på 77 mnkr. Detta bidrar starkt till årets positiva resultat.

Tillsynsrapport 2014 – kommunens interna kontroll
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och överlämna den till Stadsrevisionen.

Örebro kommun arbetar med en tydlig ansvarsfördelning och på ett strukturerat sätt för att säkra att nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Detta innebär att nämnderna bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, har en tillförlitlig rapportering och information om verksamheten samt följer tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Internkontrollmodellen bygger på riskanalyser som ligger till grund för de områden som prioriteras för tillsyn.

Nämndernas tillsynsrapporter för 2014 håller fortsatt allt bättre kvalitet. Resultatet från nämndernas tillsynsrapporter visar att kommunens modell för intern kontroll i grunden utgör ett effektivt stöd för nämndernas ansvar att ha kontroll över sin verksamhet men att mer metodstöd behövs.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen: – Verksamhetsplan 2015 för Jämställdhetsdelegationen fastställs.

Sociala investering för ungdomar med neuropsykiatrisk problematik
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ansökan om satsningen NP-samverkan som ska genomföras med start våren 2015 och tre år framåt. Kommunstyrelsen godkänner att reservationen för sociala investeringar belastas med 6,5 miljoner kronor.

Satsningen grundar sig i behovet av samordnade insatser för personer med neuropsykiatrisk problematik, en grupp som ökar framför allt bland unga vuxna. Målgruppen är 15–24 år-åringar som upplever svårigheter i vardagen på grund av neuropsykiatrisk problematik eller funktionsnedsättning.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in