Lokalt | Beslut i Kommunstyrelsen

Av på 17 juni, 2015

På Kommunstyrelsens möte 16 juni behandlades frågor som delårsrapport och prognos för 2015, fristad för kulturarbetare och Örebro Pride. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag och behandlade bland annat ett nytt näringslivsprogram.

Här presenteras ett urval av de beslut som togs av Kommunstyrelsen och dess utskott. Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Delårsrapport med prognos 1 för 2015
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Delårsrapport med prognos 1 för 2015. Samtliga nämnder som redovisar beräknat underskott för år 2015 skall genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade budgetramar. Delårsrapporten överlämnas till Kommunfullmäktige. Kommundirektören får ett särskilt uppdrag att följa verksamheterna inom vård- och omsorgsnämnderna och återrapportera till Kommunstyrelsen. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

Kommunledningskontoret har sammanställt en delårsrapport till och med den 30 april och helårsprognos 1 för 2015 för Örebro kommun. I rapporten görs en uppföljning av Kommunfullmäktiges finansiella och ekonomiska mål. Resultatet efter årets fyra första månader är 77 miljoner kronor. Kommunens samlade resultat för helåret 2015 beräknas bli 133 miljoner kronor, vilket är ett överskott på 57 miljoner kronor i förhållande till budget.

Svar på revisionsrapport om ensamkommande barn
Kommunstyrelsen beslutar anta Kommunledningskontorets förslag till yttrande över Stadsrevisionens rapport om Granskning av verksamheten för mottagande av ensamkommande barn.

Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning av verksamheten för mottagande av ensamkommande barn. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2014. Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsen och ansvariga programnämnder och nämnder i allt väsentligt uppfyller kraven på ett ändamålsenligt mottagande av ensamkommande barn, men pekar också på ett antal förbättringsområden.

Fristad för kulturarbetare
Kommunstyrelsen beslutar att Kulturnämnden beviljas 600 000 kronor per år i ramförstärkning från och med år 2016 till ett stipendium som avser fristad för kulturarbetare.

Örebro Pride
Kommunstyrelsen beslutar bland annat att Örebro kommun bidrar med 175 000 kronor till Örebro Pride 2015, under vissa förutsättningar. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att köpa in Prideflaggor för flaggning på kommunala flaggstänger på Storbron och i Stadsparken i samband med Pridefestivalen.

Föreningen Örebro Pride har ansökt om 175 000 kronor för stöd till festivalen Örebro Pride 2015. Örebro kommun har bidragit till de tre tidigare festivalerna och utifrån kommunens handlingsplan för hbt-frågor 2012–2015 är det viktigt att stödja arrangemanget. Temat för årets festival är återigen delaktighet, respekt och mångfald genom kunskapsspridning, kultur och glädje. Under 2015 kommer också ett samarbete med Live at Heart utvecklas och vissa gemensamma aktiviteter genomföras.

Näringslivsprogram Örebro kommun
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar föreslå Kommunfullmäktige att anta Näringslivsprogram 2015–2022 för Örebro kommun. Kommunfullmäktige tar beslut den 17 juni.

Näringslivsprogrammet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott näringslivsklimat i strävan att bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. Programmet sträcker sig över de kommande två mandatperioderna till år 2022, identifierar en rad fokusområden som särskilt viktiga för näringslivets utveckling men tar inte någon detaljerad ställning till utförande eller metoder. Årliga handlingsplaner kommer mer i detalj beskriva hur arbetet inom respektive fokusområde ska bedrivas.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in